تحلیلی بر وضعیت آمادگی الکترونیکی کلانشهر تبریز جهت استقرار شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مراغه

2 اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

3 .

چکیده

 

 

مهم­ترین  هدف شهر الکترونیک، خدمت­رسانی مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان می­باشد. برای نیل به مقوله شهر الکترونیک، شهر باید به درجه­ای مطلوب از آمادگی الکترونیکی دست یابد. عدم توجه به کاربران به عنوان عامل بازدارنده در آمادگی الکترونیکی عمل می‌کند. بدین معنی که جهت موفقیت در هر طرح ابتکاری دولت الکترونیک، شهروندان باید به خوبی از سیستم استفاده کنند. از این­رو، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهر تبریز در به­کارگیری فناوری­ اطلاعات می­باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و داده­های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه) جمع­آوری گردید. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 383 نفر تعیین گردید. روش نمونه­گیری به­کار رفته در این تحقیق نیز،       نمونه­گیری طبقه‌ای- خوشه­ای بوده است. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه­ها، 76% به دست آمد. بر اساس مدل CID مؤلفه­های تحقیق در 5 دسته طبقه­بندی گردید. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری کروسکال والیس، تی­تک نمونه­ای و روش دیون انجام گرفت. بر اساس آزمون تی­تک نمونه­ای در تمام مناطق، مقدار میانگین مؤلفه­ها بیشتر از حد مبنا (2) بوده و میزان سطح معناداری (000/0) یعنی کمتر از 05/0 به دست آمد. بنابراین مناطق مورد مطالعه از لحاظ آمادگی الکترونیکی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. جهت مقایسه بین مناطق از آزمون کروسکال والیس و دیون استفاده شد. بر اساس این آزمون بین مؤلفه­های دسترسی الکترونیک، جامعه الکترونیک، اقتصاد الکترونیک و سیاست الکترونیک تفاوت­های معنی­داری بین مناطق وجود دارد. فقط در مؤلفه آموزش الکترونیک هر 4 منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اگر آمادگی الکترونیکی یک شهر مورد توجه قرار نگیرد؛ می­تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و مانع در طرح‌های ابتکاری دولت الکترونیک عمل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of electronic readiness of Tabriz metropolis in order to electronic city establishment

نویسندگان [English]

  • manijeh lalehpour 1
  • Marziyeh Esmaeelpour 2
  • elham shojaie 3
2 Climatology, University of Tabriz
3 .
چکیده [English]

In order to achieve electronic city, a city should reach a suitable degree in electronic readiness. The aim of this study is consideration and examination of Tabriz metropolis in order to establishment of electronic city. Statistical population of the research is the citizens of four regions in Tabriz metropolis. These regions differ in geographic characteristics and include city's central business district (region 8), inner- city texture (region 3), informal textures (region 7) and urban planned textures (region 5). The aim is to recognize differences among these regions in electronic readiness components. To this end, according to these regions population, the sample size was determined 383 individuals using Cochran formula. Then, using quota sampling, depending on population of each region, the proportion of each region from sample size was determined. Using Cronbach's alpha, reliability of questionnaire was estimated at .76. The method of this research is descriptive- analytical and required data was collected using library and field studies (questionnaire). Based on CID model, the components of the research were classified into 5 groups. In order to analysis of data, one sample T test and Kruskal Wallis has been used. The results show that based on T test in all regions the mean is greater than threshold value (2) and the p-value (0.000) is quite small (less than the common -level of 0.05). So, studied regions are in a suitable situation in terms of electronic readiness. In order to illustrate differences between the regions, Kruskal Wallis was used. Based on this test, there is a significant difference among regions in electronic access, electronic society, electronic economy and electronic policy. Just, there is not a significant difference in electronic education among 4 regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic readiness
  • electronic city
  • electronic government
  • CID model
  • Tabriz metropolis
- باقری نژاد، جعفر؛ ستاری، هاله، (1391)، مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان­ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 2، ص 23-1. 
- جلالی، علی اکبر، (1383)، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.          - حسینی، سید یعقوب؛ رقیب زاده، علی؛ قائمی، امین، (1393)، بررسی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان­های دولتی شهر بوشهر)، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 2، ص 208-187.    
- ربانی خوراسگانی، رسول؛ وارثی، حمیدرضا؛ اخوان مهدوی، محسن، (1393)، بررسی نقش و جایگاه ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 18، شماره 48، ص 176-149.        
- زنگی آبادی،علی؛موسوی،علی؛ غلامی بیمرغ، یونس، (1389)، تحلیلی بر بهره­گیری از فناوری اطلاعات در شهرها (مورد: اصفهان)، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام.                                                                                                                                                    - سرفرازی، مهرزاد؛ معمار زاده، غلام رضا، (1387)، سنجش آمادگی الکترونیکی شهروندان ضرورتی در راستای بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک، کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران.                                                          - معمارزاده، غلامرضا؛ سرافرازی، مهرزاد؛ حاجی زاده، مجتبی، (1390)، سنجش ارزیابی آمادگی الکترونیکی مفهومی نو در استقرار شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک، نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.    
- محسن نژاد، اتابک؛ شبیری، سید محمد و عبادزاده، بهروز، (1389)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و لزوم کاربرد آن در آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات، اولین همایش سراسری متخصصان برق و کامپیوتر، 7 مهر 1389: شهر کرد.
- نوشادی، حمید، (1388)، شهرداری الکترونیک، ماهنامه اقتصادی، شماره 54-55، ص 54-56.
- Alateyah, S.A , Crowder, R.M and Wills, G.B. (2013) “Identified factors affecting the citizen's intention to adopt E-government in Saudi Arabia” International Journal of Social and Industrial Engineering Vol:7(8), pp.2435 -2443.           
- Ebbers, W. E. (2007) “Electronic government: Rethinking channel management strategies,” Government Information Quarterly.   
- Khaemba, S. N. (2017) “Factors affecting citizen readiness for E-government systems in Kenya”.  Research in Engineering and Applied Sciences. vol. 2 (2), pp.59 -67.           
- Mustafa, A, Goulding, J. (2004) organization E-readiness Embracing it for sustainable Competitive advantage. Construction in novation.
- Mensah, I.K. (2017) “Citizen' Readiness to adopt and use E-government services in the city of Harbin, china”. International Journal of Public Administration.        http://dx.doi.org/10.1080/01900692.2016.1263658
- Odendaal, N. (2003) Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585-607.
- United Nations. (2016) “United Nations E-Government Survey 2016.” Department of Economic and Social Affairs. New York