نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

A
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل نقش معیارهای مؤثر در توسعه فیزیکی ناموزون شهر پیرانشهر و اثرات زیست محیطی آن بر نواحی پیرامونی بر شکل­گیری سکونت­گاه­های غیررسمی در مناطق حاشیه شهر است که با بررسی الگوهای فضایی ـ زمانی و فرآیندهای رشد شهری پیرانشهر از سال­های 63 تا 93 می­باشد. بنابراین با استفاده از تصاویر ماهواره­ای سنجش از راه دور، GIS، معیارهای فضایی و مدل رگرسیون لجستیک در نرم­افزار ادریسی به­منظور بررسی مجموعه­ای از 13 معیار انتخاب شده جهت آشکار ساختن الگوهای پویایی رشد شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. در واقع تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این فرضیه که تغییرات کاربری اراضی کشاورزی روستای شین­آباد و الحاق آن متأثر از گسترش کالبدی فضایی پیرانشهر بوده، شکل گرفته است. در نهایت یافته­ها نشانگر آن است که اگر چه روستای "شین­آباد" به شهر پیوسته است و اکنون یکی از نواحی آن محسوب می­شود، اما شهر رشد اسپرال نداشته است و گسترش شهر عمدتاً هماهنگ با افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت­های پی در پی در طول چند دهه­ اخیر بوده است؛ اما سکونت­گاه­های غیررسمی زیادی در حواشی اتصال بین شهر روستا شکل گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Extended Abstracts

چکیده [English]

rid and semi-arid regions of the world is mainly characterized by lack or little amount of precipitation as well as irregular tempo-spatial distribution of annual rainfall and highly evapotranspiration. On the other hand, recent permanent drought in East Azerbaijan province has led to a reduction in available water resources, a sharp drop in the groundwater levels, Urmia Lake receding and drying and increasing saline lands surrounding the Urmia Lake.  Also the orchards and farm lands that seriously depend on groundwater level have been indiscriminately and disproportionately developed related to the climate condition. Therefore, modification of agricultural patterns is the best way to efficient water use in agriculture and is considered as the only practical solution in relation to the sustainable development of agriculture. This study was conducted in order to determine the appropriate area for growing pistachio orchards and replacing it with second and third order of gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate zonation
  • Pistachio
  • Suitable areas
  • East Azerbaijan province