نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریز شهری

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

 
پرداختن به آینده و برنامه‌ریزی برای آن، جزء جدانشدنی فرآیند برنامه‌ریزی است. در بیشتر موارد، پرداختن به آینده با اتکا به پیش‌بینی و تحلیل روندها، مشکلات بی‌شماری در اجرای برنامه‌ها به وجود آورده است. این مشکلات اغلب ناشی از بی‌توجهی به تأثیرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری‌های نوظهور یا در حال ظهور در زندگی بشر و یا غفلت از نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مؤثر بر تسهیل حل مشکلات چالش‌های آتی است. با عنایت به این امر، پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل تأثیرات متقاطع -که یکی از روش‌های متداول و مورد پذیرش آینده‌نگاری است - با بهره‌گیری از نرم‌افزار میک مک به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان‌شهر تبریز پرداخته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی می‌باشد. بدین منظور ابتدا 40 مؤلفه به روش دلفی و با استفاده از پرسش‌نامه‌های تشریحی توسط کارشناسان شناسایی شدند. در مرحله بعد، ماتریس تأثیرات متقاطع برای سنجش میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نتایج با استفاده از روش تحلیل تأثیرات متقاطع تحت نرم‌افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت از مجموع 40 عامل اولیه تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان‌شهر تبریز، تعداد 12 عامل به‌عنوان عوامل کلیدی سیستم شناسایی شدند. این عوامل که به‌عنوان بازیگران اصلی مؤثر بر قیمت مسکن در تبریز ایفای نقش می‌کنند. عبارت‌اند از: پایگاه اقتصادی ساکنین، درآمد سرانه خانوارها، نرخ شهرنشینی، موقعیت مکانی و منطقه شهری، ترکیب کالبدی، سیاست‌های عرضه زمین و مسکن، سرمایه‌گذاری، وسعت قطعات املاک، قیمت زمین، هزینه‌های ساخت‌وساز، کیفیت و نوع مصالح ساختمانی و تجهیزات و امکانات ساختمانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Key Factors Effective on the House price of Tabriz With Cross Impact Analysis method

نویسندگان [English]

  • Firouz Jafari 1
  • adel sherizadeh 2

2 masters student Geography and urban planning, University of tabriz ,Tabriz, Iran

چکیده [English]

Studying the future and planning for its, is an inseparable part of the process of planning. In most cases, studying future, with emphasis on predicting and analyzing methods, has made innumerable problems in conducting different programs. These problems often arise from inattention to political, social, economic, and cultural effects and also an indifference to the novel or developing technologies in human’s life, or they could be because of neglecting the leading forces and key factors affecting the facilitation of the resolution of future problems. The goal of this study is to identify the key factors effective on the House price of Tabriz metropolis. In order to do this, Delphi technique was used for identifying the effective factors on the House price the result of which showed 40 initial effective factors on the House price were identified. In the next step, for extracting the key factors effective on the House price, Cross Impact Analysis method was used by software and the result was to identify 12 key factors effective on the House price Tabriz metropolis from the 40 initial effective factors. The results of the study show that 12 key factors are the main and effective actors in determining the house price of Tabriz metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • House price
  • Cross Impact Analysis method
  • Future-studies
  • Tabriz
-  اهری، زهرا؛ ارجمند نیا، اصغر؛ حبیبی، سید محسن و خسرو خاور، فرهاد (1367). «مسکن حداقل»، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی
-  اکبری، نعمت‌الله؛ عماد زاده، مصطفی و رضوی، سید علی (1383). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 11 و 12
-بهشتی، محمدباقر و زالی، نادر (1390). «شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی بر پایه سناریو: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی»، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 15، شماره 1، صص 63-41
-  پورمحمدی، محمدرضا (1394). «برنامه‌ریزی مسکن»، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی چاپ سیزدهم
-  پورمحمدی، محمدرضا؛ قربانی، رسول و تقی پور، علی‌اکبر (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک»، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شماره مسلسل نهم
-  خلیلی عراقی، منصور و نوبهار، الهام (1390). «پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تبریز: کاربرد مدل‌های قیمت هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، صص 138-113
-خلیلی عراقی، سید منصور؛ مهر آرا، محسن و عظیمی، سید رضا (13919). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی»،فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 63، صص 50-33
-  دهداری، مصطفی (1395). «تحلیل فضایی گونه شناسی مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان
-  زیاری، کرامت الله؛ مهد نژاد، حافظ و پرهیز، فریاد (1388). «مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری»، دانشگاه بین‌المللی چابهار
-  زالی، نادر (1388). «آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی بر پایه سناریو (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)»،رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز
-  سوری، داود و منیری جاوید، سلیمه (1390). «مدل تعیین قیمت مسکن، کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی»، دو فصلنامه مدیریت شهری
-  شکر گذار، اصغر (1385). «توسعه مسکن شهری در ایران»، چاپ اول، انتشارات نشر حق‌شناس
-  رفیعیان، مجتبی و شعبانی، مرتضی (1394). «تحلیل شاخص‌های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران»، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای، شماره 16
-  علوی، سید علی؛ آقا یاری، مسلم و حیدری، تقی (1391). «تحلیل عوامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران»، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 16، شماره 42، صص 221-199
-  کرمی، رضا علی و کشاورزی، محمد (1393). «ضرورت آینده‌پژوهی در فقه اسلامی»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 4
-  کی فرخی، ایمان؛ فرهمند، شکوفه (1395)، «تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر اصفهان)»، فصلنامه اقتصاد شهری، سال اول، شماره دوم، صص 130-117
-  میرکتولی، جعفر و مدانلو جویباری، مسعود (1391). «تحلیل عوامل مؤثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرها مطالعه موردی شهر گرگان»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شماره هشتم، صص 132-113
-  ناجی میدانی، علی‌اکبر؛ فلاحی، محمدعلی و ذبیحی، مریم (1389). «بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (1369 تا 1386)»، مجله دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره 31
-  نوبهار، الهام (1390). «عوامل تعیین‌کننده قیمت مسکن در شهر تبریز: رهیافت اقتصادسنجی فضایی و شبکه عصبی مصنوعی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
-Amado, M., (2018). Wall-Up: Method for the regeneration of settlements andhousing in the Developing World. Sustainable Cities and Society, Volume 41, August 2018, Pages 22-34
- Aggestam, F., Wolfslehner, B., (2018). Deconstructing a complex future: Scenario development and implications for the forest-based sector. Forest Policy and Economics 94 (2018) 21–26
-  Choguill, C.L.,(1993). Housing Policies Trends in Bangladesh: Meeting the Needs ofLow Incom Population. Cities, Vol. 10, No. 4, PP.16-32
- Churchill, S., Inekwe, J., Ivanovski, K., (2018). House price convergence: Evidence from Australian cities. Economics Letters 170 (2018) 88–90
-  Gordon,T. J. and Gelen, J.C.,(1994). Evironmental Scaning. AC/UNU Millennium Project
-  Godet, M., Durance, P., (2011). Strategic Foresight for Corporate and Regional Development. UNOD - UNESCO - Fondation Prospective et Innovation
Guo, M., Wu, Q., (2013). The Empirical Analysis of Affecting Factors of Shanghai Housing Prices, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 14
-  Kain, J.F., Quigley, J.M. (1970). Measurin   the Value of Housing Quality, Journal of the American Statistical Association, Vol. 65, 532-548.
-  Sirr, L., Kelly, R., & Ratcliffe, J.,(2004). Futures Thinking to Achieve Sustainable Development at Local Level in Ireland. Dublin: Dublin Institute of Technology
-  Selim, H., (2009). Determinants of house prices in Turkey: Hedonic regression versus artificial neural network, Expert Systems with Applications
-  Wang,Zh., & Zhang, Q. (2014). Fundamental factors in the housing market of chain, Journal of Housing Economics, 53-61