نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 

 

کلانشهرها به عنوان مراکز تراکم جمعیت و خودروها از نظر مسائل حمل و نقل بیش از دیگر مراکز جمعیتی از معضل ترافیک و پیامدهای آن رنج می برند. بر این اساس کلانشهرهای مختلف راهکارهای متفاوتی را بر اساس شرایط و ویژگی­های شبکه حمل و نقل خود ارائه نموده­اند. ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز نیز راهکارهایی را به صورت پراکنده و موردی ارائه نموده است ولی مسأله اصلی در خصوص حمل و نقل در کلانشهرها فقدان و در برخی موارد ضعف طرحهای  راهبردی برای ورود به برنامه­های حمل و نقل هوشمند می باشد که اثربخشی برنامه­های   سازمان­های مرتبط با حمل و نقل شهری را تحت تأثیر قرارداده است. هدف این مقاله ارائه مدلی جهت اولویت بندی استراتژیهای توسعه حمل و نقل هوشمند به منظور پوشش برنامه راهبردی مدیریت حمل و نقل می باشد. به عبارت دیگر این مقاله بر روی مدل ترکیبی اولویت بندی راهبردها متمرکز شده است. روش کار این پژوهش به این صورت است که پس از تشریح ادبیات موضوع، با استفاده از رویکرد استراتژیک، راهبردهای توسعه حمل و نقل هوشمند شهری که حاصل یک روش منطقی و علمی مدیریتی  است ، با استفاده از روش ترکیبی(ANP،QSPM)  مورد اولویت بندی قرار داده و ارتباط درونی متغیرهای مختلف را برای ارائه اولویت واقعی راهبردها در نظر گرفته است.  در نهایت یافته های حاصل از این روش ترکیبی با استفاده از ضریب رتبه­ای اسپیرمن مقایسه شده است. نتیجه حاصل از این روش ترکیبی و مقایسه آن با ضریب رتبه ای اسپیرمن نشان می­دهد که راهبرد (هماهنگی  کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی در خصوص بهبود زیرساخت عمومی  توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل) در هر دو روش تحلیل شبکه(ANP )و(GSPM) در اولویت اول قرار گرفت  و سایر استراتژیها،  اولویت بندی متفاوت از همدیگر دارند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz

نویسندگان [English]

  • tohid ahmadi 1
  • zohreh fanni 2
  • mohammad tagi razaviyan 3
  • jamileh tavakoli nia 4

2 Department of Geography, Earth Science, University of Shahid beheshti , Tehran, Iran

چکیده [English]

Metropolises are as population and traffic density centers and their consequences are more than other population centers. Various metropolises present different solutions based on their circumstances and characteristics of transportation. The major issue about transportation in metropolises is weakness of strategic plans in order to apply the plans for intelligent transportation system that impresses urban transportation. Management organization of transportation in metropolis of Tabriz presents some solutions sporadically that are not enough to solve traffic problems. The purpose of this study is to present a model to prioritize development strategies for intelligent transportation system in order to cover strategic plan for transportation management. In other words, this paper is concentrated on combination model of prioritize strategies. The procedure of this research is that after literature review, development strategies of intelligent transportation system which is as a result of logic and scientific management model (ANP،QSPM), is prioritized by using strategic approach. For achieving this goal, combination procedure is done and the relationship of different variables to present the real priority of strategies is considered. Finally, findings of this combination procedure are compared by using Spearman rank order correlation. The result of combination procedure and comparing it with Spearman rank order correlation illustrate that strategy entitled “coordination of all organizations to enhance public infrastructure in order to develop intelligent transportation system” in both analysis (QSPM and ANP) is prioritized as a major strategy and other strategies have different priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Tabriz
  • Intelligent Transportation
  • ANP
- احمدیان، رضا، سعیدیان، وحید (1387). تاثیر حمل و نقل بر کاربریهای شهری با رویکرد توسعه پایدار، هشتمین کنفراس مهندسی حمل و نقل ترافیک تهران.
- اسمعیل پور، نجما و میترا قربی (1397). میزان سازگاری محلات شهری شکل گرفته در دوره های مختلف رشد شهر با اصول نوشهرگرایی (مورد نمونه محلات مظفری، جوی مویذی، امام جمعه و هوشنگ مرادی در شهر کرمان)،نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 22 ،شماره 56 ،پاییز، صفحات 25-9.
- استادی جعفری، مهدی، رصافی، امیرعباس (1392) ارزیابی سیاست های توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده از مدل های سامانه پویایی؛ مطالعه موردی: شهر مشهد، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31.
- امینی­نژاد، سیدامین، افتخاری، قدرت (1386). مقدمه ای بر برنامه­ریزی و مهندسی حمل و نقل شهری، دانشگاه پیام نور تهران.
- بختیاری، پیمان، (1388). جایگاه انرژی­های تجدیدپذیر در نظریه  حمل و نقل پایدار مسافر، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره 12
- رحیمی، اکبر (1397). توسعه میان افزای شهری، رویکردی نوین در حفظ زمین شهری در تبریز، جغرافیا و برنامه ریزی، سال 22، بهار، صفحات 77-97.
- روستا، مجتبی (1389). بررسی وضعیت حفظ و نگهداری فضای سبز(باغات) شهر جهرم در راستای توسعه پایدار، پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
- زندی­آتشبار، امیرحسین، خاکساری، علی (1390). حمل و نقل پایدار و سیاستهایی برای رسیدن به آن با معرفی استراتژی ASI، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
- زیاری،کرامت الله، مهدنژاد، حافظ، پرهیز، فریاد (1388). مبانی و تکنیک­های برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه بین­المللی چابهار، چاپ اول.
- کاکاوند، الهام، جباری، سامانه (1389). ارزیابی پایداری سیستم­های حمل و نقل عمومی درون شهری، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
- کولا. ای (1380). اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست و سیاست گذاری، ترجمه سیاوش دهقانیان و فرخ دین قزلی، انتشارات دانشگاه  فردوسی مشهد.
- متوسلی، محمود (1382). توسعه اقتصادی(مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهایی گرایی و روش شناسی)، انتشارات سمت، تهران.
- مولدان، بدریج، بیلهارز، سوزان (1381). شاخص های توسعه پایدار،ترجمه نشاط حداد تهرانی و دیگران ،تهران ،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
- مهدی‌زاده، جواد (1385). برنامه‌ریزی راهبرد توسعه شهری، ‌تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران، ‌معاونت معماری و شهرسازی دفتر معماری و طراحی شهری، شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.
- یزدان پناهی، ملیسا، ملکی، کیمیا (1389). بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایداری شهری، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
-Attfield,R. Wikins, B. (1992). International Justice and the Third World. London: Rout Ledge.
-Barton, Hugh. et al. (2003). Shaping Neighborhoods: Aguide for Health, Sustainability and Vitally. London and New York: Sponpress.
-Gray, George, & Lester A. Hoel. (1979). Public Transportation: Planning, Operations and Management
-Long, Norman. (2001). Development Sociology Actor Perspectives, London and New York: Sponpress.
-M.Harris, Jonathan. (2004). Basic Principles of Sustainable Development, G-DAE Working Paper, Sponsored by United Nations. No. 4
-Maclaren, V. (1996). Urban Sustainability Reporting, Journal of the American Planning Association, 62(2).
-Chung, S.H., A.H.L. Lee, and W.L. Pearn, (2005), Analytic network process (ANP)approach for product mixplanning in semiconductor fabricator,International Journal of Production Economics,Vol. 96, pp.15-36.
-Garcia Melon M, Ferris-Onate J, Aznar-Bellver J, Aragonés Beltran P, Poveda-Bautista R.2008. "Farmland appraisal based on the analytic network Process",Journal of Global Optimization,Vol.42, pp.143-155
-Saaty, T. L. (1999), "Fundamentals of the Analytic Network Process", Proceedings of ISAHP 1999, Kobe, Japan