بررسی عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در بین روستاییان شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در روستاهای شهرستان زابل انجام شد. از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی پیمایش پرسشنامه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان زابل به تعداد 26034 نفر می­باشند که از طریق فرمول کوکران 170 نفر به عنوان نمونه‌های این تحقیق انتخاب شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر کارشناسان محلی و اساتید دانشگاهی تأیید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای گرایش به مهاجرت (75/0)، جاذبه‌های مقصد (83/0) و دافعه­های مبدا (91/0) تأیید شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین تأثیر بر گرایش به مهاجرت مربوط به متغیر سطح تحصیلات (با میزان تأثیر کل 691/0+) است. متغیرهای میزان درآمد (511/0-)، جاذبه مقصد (463/0+)، دافعه مبدا (373/0+)، مالکیت زمین (363/0-)، جنسیت برای مردان (308/0+)، وضعیت شغل برای شاغلان (274/0-)، مدت اقامت (240/0-)، وضعیت تاهل برای افراد مجرد (207/0+)، عضویت در نهادها (150/0-)، مهاجرت اعضا خانواده (093/0+)، سن (072/0-)، تعداد فرزندان (068/0-) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factor influencing on immigration tendency among rural people of Zabol County

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Abdollahzadeh 1
  • alireza azhdar por 2
  • mohammad sharif sharif zadeh 3
چکیده [English]

This research aimed to identify factor influencing on immigration decision among rural people of Zabol County. Descriptive analytical research method based on questionnaire survey was used. The target population includes 26034 of rural households in Zabol County, and using Cochran formula 170 households selected as samples of this research. A questionnaire was used in order to collect data and its face and content validity was verified based on comments from faculty members and local experts and its reliability was confirmed according to calculate Cronbach's alpha for immigration tendency (0.75), urban attractions (0.83) and rural repulsion (0.91). The results of path analysis showed that variables “education” (with path coefficient 0.691) have most impact on final dependent variable immigration tendency. Variables such “income (-0.511)” “destination attraction (0.463)”, “origin repulsion (0.373)”, “land ownership (-0.363)”, “gender for men (0.308)”, “Job situation for employees (-0.274)”, “staying time (-0.240)” and “marriage situation for married person (0.1207)”, “local organization membership (-0.150)”, “immigration of family member (0.093)”, “age (-0.072) and “family member (-0.068) are in next rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural immigration
  • immigration tendency
  • destination attractions
  • origin repulsion
  • Zabol County
-اصلانی، مجتبی، (1385)، بررسی روند مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر و تاثیر آن بر امنیت ملی (با تاکید بر مهاجرت داخلی به تهران)، فصلنامه جمعیت، 55 و56: 82-45.
-پاپلی‌یزدی، محمد، حسین، ابراهیمی، محمد، امیر، (1382)، نظریه‌های توسعه روستایی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران
-پناهی، لیلا، پیشرو، حمد­اله، (1390)، بررسی عوامل موثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهر، مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1 (2): 51-41.
-جلالیان، حمید، محمدی یگانه، بهروز، (1386)، تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرت­های روستایی شهرستان زنجان از سال 1355 تا 1375، پژوهش­های جغرافیایی، 61: 99-89.
-زنجانی، حبیب­اله، (1380)، مهاجرت، انتشارات سمت، تهران.
-دانشور کاخکی، محمود، دهقانیان، سیاوش، کریم کشته، محمد، حسین، گلریز ضیائی، زهرا، (1385)، بررسی تأثیر افزایش بهره‌وری کشاورزی بر مهاجرت روستاییان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13 (4): 180-174.
-کلانتری، خلیل، (1380)، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای (تئوری‌ها و تکنیک‌ها)، انتشارات خوشبین، تهران.
-طاهرخانی، مهدی، (1380)، تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت­های روستا- شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 16 (3): 93-67.
-قاسمی اردهانی، علی، (1385) ، بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان‌نامه‌های تحصیلی (مقطع زمانی 1383-1359)، روستا و توسعه، 9 (1): 80-51.
-قلندریان، ایمان، داداش‌پور، هاشم، (1396)، تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران، جغرافیا و برنامه‌ریزی، 21 (62): 246-223.
-میرزا مصطفی، سید مهدی، قاسمی، پروانه، (1392)، عوامل موثر بر مهاجرت‌های استانی با استفاده از مدل جاذبه، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1 (3): 96-71.
-نصیری، اسماعیل، (1390)، تحلیلی بر دلایل مهاجر فرستی شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر قیدار)، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه‌ای، 3 (11): 138-119.
-Antman, F. M. (2012), Gender, educational attainment, and the impact of parental migration on children left behind. Journal of Population Economics, 25: 1187–1214.
-Cox-Edwards, A. and Ureta, M. (2003), International migration, remittances, and schooling: Evidence from El Salvador. Journal of Development Economics, 72 (2): 429-462.
-De Brauw, A., Mueller, M. and Lee, H. L. (2014), The Role of Rural–Urban Migration in the Structural Transformation of Sub-Saharan Africa. World Development, 63: 33-42.
-Devereux, S. (2007), Sen's entitlement approach. Critiques and counter-critiques. In: Devereux, Stephen (Ed.), the new famines. Why famines persist in an era of globalization. Routledge, London & New York, pp. 66–89.
-Gimba, Z. and Kumshe, M. G. (2001), Causes and effects of rural-urban migration in Borno State: A Case Study of Maiduguri Metropolis. Asian Journal of Bussiness Management Science, 1: 168-172.
-Herrmann, M. and Svarin, D. (2009), Environmental pressures and rural-urban migration: The case of Bangladesh. Munich Personal RePEc Archive. Paper No. 12879. pp1-28. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12879/.
-Khuele, O. T. and Opafunso, O. Z. (2013), Causes and Consequences of Rural-Urban Migration Nigeria: A Case Study of Ogun Waterside Local Government Area of Ogun State, Nigeria. British Journal of Arts & Social Sciences, 16 (2): 185-194.
-Massy, D. and Espana, F. (1987), The social process of international migration. Science, 237: 738-733.
-Salaff, J. W. E. and Siu-lun, W. (1999), Using social networks to exit Hong Kong. In B. Wellman(ed). in Networks in the Global Village Boulder, Colorado. West View Press: 299-329
-Taylor, J. E. and Martin, P. (2001), Human capital: Migration and rural population change. In G. Rausser, & B. Gardner (Eds.), Handbook of agricultural economics (pp. 458–511). New York: Elsevier.
-Todaro, P. M. (1997), Urbanization, Unemployment and Migration in Africa: Theory and Policy, Policy Research Division Working Paper, No. 104. New York: Population Council.
-UN-Habitat. (2008), State of the World's Cities 2008/2009. Case Study: Dhaka's extreme vulnerability to climate change. UN-Habitat Feature. United Nations Human Settlement Programme, Nairobi.
-Yang, D. (2011), Migrant remittances. Journal of Economic Perspectives, 25 (3): 129-152.
-Zhao, Q., Yu, X., Wang, X. and Glauben, T. (2014). The impact of parental migration on children's school performance in rural China. China Economic Review, 31: 43-54.