نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوستالژی تاریخی و فردی برروی انگیزه سفر و اثر آن بر قصد سفر است روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. این پژوهش حس نوستالژی تاریخی و فردی که در طی سفر برای گردشگران ایجاد می شود و منجر به رضایت آنها و انگیزه سفر می گردد را بررسی می کند. بعد از مرور ادبیات پژوهش یک مدل مفهومی طراحی شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. پرسشنامه پژوهش براساس مدل پژوهش طراحی گردید و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری گردشگران شهر تهران بودند که به دلیل نامعین بودن جامعه ابتدا یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین 20 نفر از گردشگران انجام شد و با برآورد واریانس نمونه اولیه در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه محاسبه گردید(100 نفر) .110 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 100 نفر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد که نوستالژی فردی تاثیر به سزایی بر انگیزه ها سفر به تهران ندارد بلکه نوستالژی تاریخی این انگیزه را متاثر می کند همچنین نتایج نشان داد که انگیزه سفر تاثیر به سزایی در قصد سفر به تهران دارد. این پژوهش با آشکار کردن اهمیت نوستالژی تاریخی مدیران گردشگری را به استفاده از سازه ها و آثار تاریخی برای ترغیب گردشگران برمی انگیزاند. این امر به حفظ آثار تاریخی در شهر تهران نیز کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Individual and historical nostalgia and planning of tourist attraction to Tehran

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Nikraftar 1
  • Hanieh Katebian 2
  • NIloofar Misaghi 2

1 Assistant Professor

2 MSC

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of historical and individual nostalgia on the motive of travel and its effect on travel intention. The method of this research is descriptive survey. The research questionnaire was extracted after reviewing the literature and its validity was confirmed by experts. Statistical population of the city was Tehran. Due to the indeterminacy of society, a preliminary study was conducted by distributing a questionnaire among 20 tourists. The sample size was calculated by estimating the sample variance at 95% confidence level (100 people). The distribution questionnaire Of these, 100 responded. The data were analyzed using PLS22 software. The results show that individual nostalgia has no effect on the motivations of traveling to Tehran, but the historical nostalgia affects this motivation. Also, the results showed that the motivation of the trip had a significant impact on the intention to travel Tehran hasn to travel Tehran has

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nostalgia
  • Travel motive
  • Tehran city
  • Attitude to travel
-امینی، جمال، عزیزی، منصور، فرامرزی اصل، مهسا، (1397). « بررسی و ارزیابی جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد». جغرافیا و برنامه ریزی، سال22، شماره66، صص. 45-66.
-توسلی، محمود. (1385)، «ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشـک ایـران»، انتشـارات مرکـز مطالعـات معماری و شهرسازی ایران، تهران.
-دیناری، احمد. (1384 )، «گردشگری شهری در ایران و جهان»، انتشارات واژگان خرد، مشهد
-رهنمایی، م.ت، علی اکبری، الف، سفرعلی زاده، الف. (1396)، «بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)»، جغرافیا و برنامه ریزی، سال 21، شماره 59 صص. 174-152.
-رهنما، محمدرحیم، خاکپور، براتعلی، صادقی، مجتبی، (1391). «تحلیل مدیریت استراتژیک در کلان شهر مشهد با مدل SWOT». جغرافیا و برنامه ریزی، سال16، شماره42، صص. 173-189.
-ضرغام، عابدی، (1388). «نقش مدیریت روستا در ثبت و صدور اسناد مالکیت روستایی»، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا.
-فلامکی، محمد منصور، (1384). «نوسازی و بهسازی شهری»، انتشارات سمت، تهران.
-قادری، اسماعیلی، مطهر، سیده مهسا. (1392)، «بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی(مطالعه موردی شهر تهران)». اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 2، دوره،1، صص. 15-29.
-موحد، علی. (1386 )، «گردشگری شهری»، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
 
-Baker, S.M. & Kennedy, P.F. (1994), “Death by nostalgia: a diagnosis of context-specific cases”, Advances in Consumer Research, Vol. 21 No. 1, pp. 169-174.
-Boym, S. (2001), “The Future of Nostalgia, Basic Books”, New York, NY.
-Batcho, K. I. (1995), “Nostalgia: A psychological perspective”. Perceptual and Motor Skills, Vol.80, No.1, pp.131–143.
-Batcho, K. I. (2007). Nostalgia and the emotional tone and content of song lyrics. The American journal of psychology, pp.361-381.
-Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). “Structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research. Vol.18, No.1, pp.39-50.
-Holak, S. L., & Havlena, W. J. (1998). “Feelings, fantasies, and memories: An examination of the emotional components of nostalgia”. Journal of Business Research, Vol.42, No.3, pp.217-226.
-Holbrook, M. B., & Schindler, R. M. (1991), “Echos of the dear departed past: some work in progress on nostalgia”. In R. H. Holman & M. R. Solomon (Eds.), Advances in consumer research 18 (pp. 330–333). Provo, UT: Association for Consumer Research.
-Homer, P. M., & Yoon, S. G. (1992), “Message framing and the interrelationships among ad-based feelings, affect, and cognition”. Journal of Advertising, Vol.21, No.1: 19–33
-Jang, S. and Wu, C.E. (2006), “Seniors’ travel motivation and the influential factors: an examination of Taiwanese seniors”, Tourism Management, Vol. 27 No. 2, pp. 306-316.
-Kessous, A. and Roux, E. (2008), “A semiotic analysis of nostalgia as a connection to the past”. Qualitative Market Research, Vol. 11 No. 2, pp. 192-212
-Leong, A.M.W., Yeh, S. and Chang, L. (2015), “Nostalgic tourism in Macau: the bidirectional causal relationship between destination image and experiential value”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 6 No. 1, pp. 89-99.
-Liou, D.Y. (2010), “Beyond Tokyo Rainbow Bridge: destination images portrayed in Japanese drama affect Taiwanese tourists’ perception”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 16 No. 1, pp. 5-15.
-Marchegiani, C. and Phau, I. (2013), “Development and validation of the personal nostalgia scale”, Journal of Marketing Communications, Vol. 19 No. 1, pp. 22-43.
-Muehling, D. D., & Sprott, D. E. (2004), “The power of reflection: An empirical examination of nostalgia advertising effects”. Journal of Advertising, Vol.33, No.3, pp. 25–36.
-Nelson, K. (1993), “The psychological and social origins of autobiographical memory”. Psychological Science, Vol.41, No., pp 7–14.
-Orth, U. R., & Bourrain, A. (2008), “The influence of nostalgic memories on consumer exploratory tendencies: Echoes from scents past”. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.15, No.4, pp. 277–287.
-Pitts, R.E. and Woodside, A.G. (1986). “Personal values and travel decisions”, Journal of Travel Research, Vol. 25 No. 1, pp. 20-25.
-Sedikides, C., Wilds hut, T., & Baden, D. (2004), Nostalgia: Conceptual Issues and Existential Functions”.(in) The Handbook of Experimental Existential Psychology, Greenberg, J., Koole, SL, and Pyszczynski, TA (eds). New York.
-Skowronski, J. J., Walker, W. R., & Betz, A. L. (2003), “Ordering our world: an examination of time in autobiographical memory”. Memory, 3, pp. 247–260.
-Sierra, J.J. and McQuitty, S. (2007), “Attitudes and emotions as determinants of nostalgia purchases: an application of social identity theory”. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 15 No. 2, pp. 99-112.
-Spencer, D.M. and Holecek, D.F. (2007), “A profile of the fall foliage tourism market”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 339-358.
-Stern, B.B. (1992), “Historical and personal nostalgia in advertising text: the fin siècle effect”. Journal of Advertising, Vol. 21 No. 4, pp. 11-22.
-Thurstone, L. L. (1929), “Theory of Attitude Measurement”. Psychological Review. Vol.36 No.3, pp.222-41.
-Wang, J. and Ritchie, B.W. (2012), “Understanding accommodation managers’ crisis planning intention: an application of the theory of planned behaviour”, Tourism Management, Vol. 33 No. 5, pp. 1057-1067
-Westaby, J.D. (2005), “Behavioral reasoning theory: identifying new linkages underlying intentions and behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 98 No. 2, pp. 97-120.