نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی

3 دانشجوی دکتر ی جغرافیا و برنامه ریزی ، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

 

 

طی چند سال اخیر، به منظور پاسخ­گویی به انتظارات قانونی و عرفی در زمینه مسکن برای اقشار کم در آمد، دولت سیاست احداث مسکن مهر را در پیش گرفته است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می­شود. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر محدوه شام­اسبی(اردبیل) است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محدوده مسکن مهر نیایش(شام اسبی) اردبیل وحجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نمونه برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد. میزان پایایی پرسشنامه براساس آلفای کورنباخ (832/0) محاسبه شده و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از بکارگیری آزمون­های کای اسکوئر، تحلیل همبستگی پیرسون وt  تک نمونه­ای در نرم افزارهای spss و Excel انجام گرفت. خروجی حاصل از آزمون کای اسکوئر حاکی از این است که بین متغیر وضعیت شغلی و رضایتمندی رابطه معنی­داری وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درآمد و رضایتمندی رابطه معکوسی وجود دارد. علاوه براین، نتایج آزمون t تک نمونه­ای گواه بر این است که رضایتمندی سکونتی محدوده شام اسبی(اردبیل) در حد کمتر از متوسط است و ساکنان از معیار کالبدی بیشترین و از معیار مالکیت کمترین رضایت را دارند. با توجه به نتایج تحقیق، افزایش تسهیلات و امکانات و همچنین ایجاد دسترسی راحت و وسایل حمل و نقل عمومی می­تواند باعث کاهش مشکلات ساکنان و افزایش سطح رضایتمندی از مسکن مهر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring satisfaction Mehr housing residents quality (Case study: Sham Asbi Mehr Housing in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan yazdani 1
  • asgar pashazadeh 2
  • samira saeidi 3

3 PhD student in Geography and Planning, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

Housing is considered the basic needs of every human being. Several programs by governments in the provision of housing for different groups, especially low-income classes is performed. In recent years, in order to meet the legitimate expectations and customary in the field of housing for low-income groups, the government has adopted the policy of housing construction. Mehr housing project, the biggest national housing plan, which due to its expansion and new projects needs to review the results of this experience, is felt. The aim of this paper is to examine the satisfaction of residents of housing complexes Sham Asbi (Ardabil) is. The study method was descriptive-analytical and the data collection method was documentary and survey using questionnaires. According to by Morgan table sample size was estimated to be 200. To analyze of data with SPSS software was used. The output of the Chi-square test showed that there was a significant relationship between the variables employment status and satisfaction. Pearson correlation coefficient showed that there is an inverse relationship between income and satisfaction. In addition, one-sample t test results testify to the satisfaction Sham Asbi residential area (Ardabil) is less than average and residents of the most physical criteria and the criteria of ownership are least satisfied with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • housing
  • residential complex
  • Mahr housing
  • Ardabil Sham Asbi
- احدنژاد،محسن و سعید نجفی(1395). بررسی تطبیقی تفاوتهای کیفیت زندگی در محلات برنامه­ریزی­شده و سکونتگاه­های غیررسمی شهری (نمونه موردی: محلات کارمندان و اسلام­آباد شهر زنجان)، نشریهعلمی- پژوهشیجغرافیاوبرنامه­ریزی، سال 20 ، شماره 57، صص 23-47.
- ایمان، محمدتقی و مهدی کاوه(1391) سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فولادشهر اصفهان:مطالعات جامعه شناختی شهر؛ سال 2؛ شماره 5؛ صص20-1.
- بهزادفر، مصطفی و سیده ندا قاضی­زاده(1390) حس رضایت از فضای باز مسکونی، نمونه موردی: مجتمع های مسکونی شهر تهران، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 45، صص 15-24.
- پورمحمدی، محمدرضا و احمد اسدی(1393) ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهر زنجان، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 33.
- تقوایی، علی­اکبر؛ رفیعیان، مجتبی و حسن سلمانی(1393)، سنجش و بررسی کیفیت زندگی ذهنی براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: محله هاشمی در منطقه 10 تهران)، نشریهعلمی- پژوهشیجغرافیاوبرنامه­ریزی، سال 18، شماره 50، صص 105-89.
- ذبیحی، حسین؛ فرح حبیب و کمال رهبر­ منش(1390) رابطه بین میزان رضایت از مجتمع­های مسکونی و تأثیر مجتم­ های مسکونی بر روابط انسان(مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران)، فصلنامههویتشهر، سال پنجم، شماره هشتم.
- رضائی، محمدرضا و یعقوب کمایی­زاده(1391) ارزیابی رضایت­مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر، مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد، فصلنامه مطالعات شهری، شماره پنجم، صص 13- 26. 
- رفیعیان ،مجتبی؛ ماندانا مسعودی راد؛ مریم رضائی و مونا مسعودی­راد(1393) سنجش میزان رضایتمندی ساکنان در کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد­شناسی شهر زاهدان؛ جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای. دوره 4، شملره 12، صص 135-150.
-رفیعیان، مجتبی؛ زهرا عسگری و علی عسگری­زاده(1388).سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواب، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 67.
- رفیعیان، مجتبی؛ زهرا عسگری­زاده و علی عسگری زاده(1389) ارزیابی میزان کیفیت مجتمع­های مسکونی باتاکید بر رویکرد رضایتمندی در محله نواب،  مدرس علوم انسانی ، دوره 14، شماره 1 . صص197- 211.
- ضرابی، اصغر و همکاران(1394)، ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت زندگی محیط شهری (نمونه موردی: مناطق شهری ده­گانه کلانشهر تبریز)، نشریهعلمی- پژوهشیجغرافیاوبرنامه­ریزی، سال 19، شماره 51، صص 219-193.
- مهندسین مشاور زیستا(1389) طرح جامع شهر اردبیل، اداره کل مسکن و شهرسازی استان اردبیل.
- نسترن، مهین و احد رعنایی(١٣٨٩) تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در پروژ های آماد­ه­سازی اراضی مسکن مهر،دوفصلنامه معماریوشهرسازیآرمانشهر، شماره ٤ ، صص ١٢٣- ١١١.
- یزدانی، محمدحسن؛ لیلا گراوند و اصغر پاشازاده(1395) سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر کوهدشت)، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 11، صص 137-150.
- Amole, D. (2009). Residential satisfaction in students housing, Journal of Environmental Psychology, No. 29, pp. 76-85.
-Baba.&Austin D. M. (1989).  Neighborhood environmental satisfaction, victimization and social pation as determinants of perceived neighborhood safety, Environment and behavior, Vol. 21, No. 6. pp. 763.
-Campbell, A., Converse, P.E. & Rodgers, W.L (1976), the Quality of American Life. Russell Sage Foundation, New York.   
-Gaitani, N., Mihalakakou, G. & Santamouris, M. (2007). On the Use of Bioclimatic Architecture Principles in Order to Improve Thermal Comfort Conditions in Outdoor Spaces .Journal of Building and Environment, No. 42, pp. 317-324.
-Ge, J. & Hokao, K. (2006). Research on residential lifestyles in Japanese Cities from the viewpoints of residential preference, residential choice and residential satisfaction. Journal of Landscape and Urban Planning, No. 78, pp.165-178.
-Francescato, G., Weidemann, S., Anderson, J. R. (2017). Evaluating the Built Environment from the Users’ Perspective: Implications of Attitudinal Models of Satisfaction. Building Performance Evaluation, pp 87-97.
-Huang, Z. & Du, X.  (2015). Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China.Habitat International, Volume. 47, PP. 218-230.
-Hur, M., Nasar, J. L. & Chun, B. (2010). Neighborhood satisfaction, physical and perceived naturalness and openness. Journal of Environmental Psychology, No.30, pp. 52-59.
-Kearney, A. R. (2006). Residential development patterns and neighborhood satisfaction: impacts of density and nearby nature. Journal of Environment and Behavior, No .38, pp. 112-139.          
-Lansing j. B. Marans R. w Evaluation of neghborhood.journal of the american Institute of Planners. Vo135.p1969.
-McCary J. I. & Day S. S. (1977). Housing values, aspirations and satisfactions as indicators of housing needs, Home Economics, Vol. 5, No. 4.    
-Onibokun A. G. (1974). Evaluating consumer’s satisfaction with housing: An application of a system approach; Journal of American Institute of Planners, Vol. 40, No, 3.
-Okunola, S. & Amole, D. (2018). Explanator  Models of Perception of Safety in a Public Housing Estate, Lagos, Nigeria, Journal of ASIAN Behavioural Studies, Vol. 3, No. 6, PP. 74-82.
-Pol, v. (1997). The perceive Quality of the urban residential environment, A multi-Attribute evaluation. Groningen: Rijksuniversiteit: 17.
-Teck-Hong, T. (2012). Housing satisfaction in medium- and high- cost housing. The case of Greater Kuala Lumpur. Malaysia. Habitat International 36.
-Thorsson, S., Lindqvist, M & Lindqvist, S. (2004).Thermal bioclimatic conditions and patterns of behaviour in an urban park in Goteborg, Sweden. International Journal of Biometeorol, No. 48, pp.149–156.
-VanKamp I. Leidelmeijer, K. & Marsman, G. H. (2003). Augustinus- urban environmental quality and human well-being towards a conceptual framework and demarcation of concepts; Landscape and Urban Planning, No. 65.