نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در این پژوهش 5 ایستگاه سینوپتیک مهرآباد، کرج، قزوین، رامسر و نوشهر در حوضه­ رودخانه­ سد کرج انتخاب گردید. پس از تحلیل و پردازش داده­های سرعت باد، دمای نقطه شنبم و فشار تنظیم رطوبت محاسبه و در نهایت مقادیر حداکثر بارش محتمل در تداوم 24 و 48 ساعته برای حوضه­ مورد مطالعه برآورد شد و مقادیر آن به ترتیب 56/140 و 58/254 میلی­متر می­باشد.
چنانچه با توجه به PMP[1] بدست آمده در مدت 24 ساعت، مقدار متوسط دبی محاسبه گردد مساوی  68/1374 است این در صورتی است که کل حجم آب باران ریزش شده به دبی تبدیل گردد، در صورتی که ضریب جریان حوضه 40 درصد در نظر گرفته شود تقریباً  550 بطور متوسط بدست می­آید که با توجه به بیشینه متوسط دبی روزانه مشاهده شده در دوره­ آماری 20ساله (  54/154) قابل قبول است. با توجه به نقشه­های سینوپتیک سه سامانه­ باران­زا موجب بیشینه بارش 24 ساعته به 48 ساعته گردیده است که برای بدست آوردن PMP تحلیل شده است.[1]- probable maximum precipitation

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating Probable Maximum Precipitation Based on Synoptic Method in Karaj River Basin

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Abbassi 1
  • Hoshang Ghaemi 2

1 Geography Trends Ecology, Islamic Azad University, Science and Research

2 Meteorological Institute

چکیده [English]

In this research five synoptic stations are selected including Mehrabad, Karaj, Gazvin, Ramsar and Noshahr. After analysis and processing of the parameters such as wind speed, dew point, pressure and storm coefficient data, PMP in continuation of 24 and 48 hours for related basin was estimated, in order of 140/56 , 254/ 58mm. Considering resulted number and obtained flow in 1374/68 and 40% ronoff average daily flow we estimated 550 , which in comparison with the maximum daily flow in Siera (dam entrance) station with 20 years statistical  period which is 154/54  for being acceptable. According to synoptic charts, three rainfall  systems caused 24 hours Maximum precipitation turn in 48 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probable maximum precipitation
  • Probable maximum flood
  • Synoptic
  • Karaj river basin
1- پایمزد، شهلا (1381)، «برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماری و سینوپتیک و مقایسه آنها با یکدیگر و محاسبه P.M.F، مطالعه موردی شرق استان هرمزگان»، دانشگاه تربیت مدرس، گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی.
2- خلیلی، عـلی (1381)، «برآورد PMP آماری در سـطح زمانی استاندارد در گـستره ایـران و پهنه­بندی کشور از دیدگاه قانونمندی­های آن»، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت راه و ترابری سازمان هواشناسی کشور.
3- سازمان هواشناسی کشور، 1986-1994، نقشه­های سینوپتیک.
4- شیرآوند، هنگامه (1383)، «برآورد حداکثر بارش محتمل به روش سینوپتیک، مطالعه موردی سد گلستان»، دانشگاه تهران، گروه جغرافیا.
5- صالحی پاک، تهمینه (1378)، «برآورد حداکثر بارش محتمل به روش سینوپتیک، مطالعه موردی حوضه آبخیز سد ماملو»، دانشگاه تربیت معلم، گروه جغرافیا.
6- علیزاده، امین (1377)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، جلد اول چاپ دهم، انتشارات آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع)، ص 622.
7- عبدالله­زاده، کاوه و یحیی (1382)، «مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات»، جلد اول چاپ دوم، نشر آئیژ، ص 356.
8- قائمی، هوشنگ. 1380، «برآورد حداکثر بارش محتمل حوضة‌ مرکزی‌لتیان، کرج»، گزارش فنی شماره 1/16، سازمان هواشناسی کشور برنامه ملی تحقیقات.
9- لشکری، حسن (1379)، «مکانیسم تکوین منطقه همگرایی دریای سرخ»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 58 و 59، مشهد، ص 184 تا 167.
10- لشکری، حسن (1382)، «مکانیسم تکوین، تقویت و توسعه مرکز کم­فشار سودان و نقش آن بر روی بارش­های جنوب و جنوب غرب ایران»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 46، ص 1 تا 18.
11- مهندسین آبخیزداران سبز (1380)، «گزارش پوشش گیاهی حوضه آبخیز سیرا (کرج)»، وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیریت آبخیزداری.
12- مهندسین مشاور جاماب وابسته به وزارت نیرو (1368)، «طرح جامع آب کشور حوضه آبریز شور»، کرج و جاجرود.
13- مهندسین مشاور ری آب (1371)، «اقلیم­شناسی و آب­های سطحی، طرح تامین آب مشروب شهر تهران»، وزارت نیرو، سازمان آب منطقه­ای تهران، گزارش مرحله اول جلد دوم.
14- یاسری املشی، خلیل (1346)، «گزارش زمین­شناسی دشت تهران»، کرج، وزارت نیرو، اداره کل آب­های زیرزمینی.
15- Project Planning Report, Karaj, Dam, Volum I, Plan Organization Government of Iran, Harza Engineering Company International November /22/1956.
16- WMO, Manual for D.A.D Analesis for Storm Precipitation, No, 237.
17-WMO , 1986 Manual of Estimation of PMP, No, 332.