نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه نقشه برداری، دانشگاه تبریز

3 زمین شناسی دانشگاه شاهرود

چکیده

هزینه‌های بالای انواع گیرنده‌های GPS دارای دقت بالا و عدم دسترسی آسان به آنها، امکان بهره‌گیری از مزایای تجهیزاتی که نیاز به تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی دارند (نظیر کشاورزی دقیق و علوم مرتبط با زمین) را در ایران محدود ساخته است. در این تحقیق، روشی به منظور تصحیح خطای گیرنده‌های ارزان قیمت غیرتفاضلی مورد بررسی قرار گرفت و بدین منظور آزمون‌هایی طراحی و اجرا شد. یک گیرنده ثابت، مختصات نقطه ایستگاهی را تعیین کرده و یک گیرنده سیار بر روی مسیر مورد نظر حرکت و مختصات نقاط را در فواصل زمانی مشخص ثبت نمود. پس از پردازش داده‌ها و مقایسه نقاط گیرنده ثابت با مختصات مرجع، خطا به دست آمد. سپس این خطا بر داده‌های گیرنده سیار اعمال شد. در پایان مجموع خطای مختصات نقاط ثبت شده در هر آزمایش با مجموع خطای مختصات نقاط تصحیح شده با یکدیگر مقایسه و نتایج ارائه گردید. نتایج نشان داد که استفاده از روش حاضر، سبب تصحیح خطا به اندازه 46 سانتی­متر و کاهش خطا به میزان 15 درصد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correction of GPS Handy Receiver Deviation Using a Fixed Receiver

نویسندگان [English]

  • Marjan Nowrouzi 1
  • Hossein Navid 1
  • Mohammad Shahkar 2
  • Zahra Heidariyan 3

1 Faculty of Agriculture, University of Tabriz

2 Department of Geomatics, University of Tabriz

3 University Geological anymore

چکیده [English]

The high cost of high accuracy GPS receivers and also lack of easy access to them has made limited the possibility of using the benefits of precision agriculture equipments in Iran. In this research, a new method in was studied to correct the deviation of low-cost non-differential receivers. For this case, two tests were performed. A fixed receiver determines the coordinates of fixed station and a mobile receiver went in route and was recording the points’ coordination in different time distances. After data processing, the route point map of mobile receiver was drawn, and by comparing the fixed receiver coordinates with the reference points, the deviation was determined. Then this deviation applied on mobile receiver data. Corrected path was drawn and the path before correction and the actual route was compared. To evaluate the effect of the time and speed on the creation and interpretation of data, the test was performed in 10 days and two speeds. Results showed that using this method, deviation of GPS was reduced 46 cm or 15%. Also, difference in deviation rates in different times of the days before and after correction, were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPS
  • Deviation reduction
  • Precision farming
1ـ شاهکار م، (1383)، «ژئودزی ماهوارهای (GPS)»، ص 96 تا 133.
2ـ علوی م ض، حلاوتی ا، (1382)، «بررسی منابع ایجاد خطا و روش‌های مکان‌یابی در GPS»، دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، تهران. دانشگاه امیرکبیر.
3- Holden NM, Comparetti A, Ward SM, and McGovern EA, (1999), “Accuracy Assessment and Position Correction for Low-cost Non-differential GPS as Applied on an Industrial Peat Bog”, Computers and Electronics in Agriculture, 24: 119-130.
4- Itani K, Chosa T, and Omine M, (2007), “Dynamic Performance of Global Positioning System Velocity Sensor for Extremely Accurate Positioning”, Bio Systems Engineering, (97): 3-9.
5- Lechner W, and Baumann S, (2000), “Global Navigation Satellite Systems”, Computers and Electronics in Agriculture, (25): 67-85.
6- Peyret F, Betaille D, and Hintzy G, (2000), “Automation in Construction”, (9): 299-314.
7- Saldana N, Cabrera JM, Serwatowski RJ and Gracia C, (2006), “Yield Mapping System for Vegetables Picked up with a Yractor-pulled Platform”, Spanish Journal of Agricultural Research, 4(2): 130-139.
8- Schellberg J, Hill MJ, Gerhards R, Rothmund M and Braun M, (2008), “Precision Agriculture on Grasslandl: Application, Perspectives and Constraints”, European Journal of Agronomy, Vol. 29: 59-71.
9- Schwieger V, (2003), “Using Handheld GPS Receivers for Precise Positioning”, 2nd FIG Regional Conference, Marrakech, Morocco, December 2-5.
10- Shannon k, Ellis C, and Hoette G., (2002), “Performance of Low-Cost GPS Receivers for Yield Mapping”, ASAE. Annual International Meeting/ CIGR XVth World Congress, Paper Number: 021151.