نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجو

چکیده

 

 

یکی از مخرب­ترین پدیده­های هواشناسی که گستره فضایی و بازه زمانی آن کاملا متغییر است و در مقیاس­های مختلف خودنمایی می­کند توفان­های تندری است. پدید­ه­ای که مقیاس مکانی آن زمانی که در دل چرخندهای حاره­ای و مناطق همرفتی کمربند همگرایی بین حاره­ای قرار می­گیرد بسیار گسترده بوده و از سویی بسیار حیرت­آور، زیبا و در عین زیبایی طی شرایطی خاص فوق­العاده مخرب می­گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چنین توفان­های مخرب در یک دوره زمانی 25 ساله (1986-2010) در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه می­باشد. داده­های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده­های بارش روزانه و کدهای مربوط به پدیده­های هواشناسی، پارامترهای دمای خشک، نقطه شبنم، رطوبت نسبی، جهت و سرعت باد جهت محاسبه شاخص­های ناپایداری و پارامترهای ارتفاع ژئوپتانسیل، نم ویژه، سرعت قائم، مولفه­های باد مداری و نصف النهاری می­باشد. نتایج نشان داد که طی دوره آماری مورد بررسی سه توفان تندری بسیار شدید در منطقه مورد مطالعه رخ داده است. بررسی شاخص­های ناپایداری حاکی از قرار گرفتن این شاخص­ها در طبقه شدید و مناسب جهت رخداد پدیده توفان تندری می­باشد؛ همینطور وضعیت دینامیک جو همزمان با رخداد این پدیده نشان از حضور یک ناوه بسیار عمیق در غرب منطقه مورد مطالعه و قرارگیری خروجی هسته رودباد ترازهای 500 و 850 میلی­بار بر روی منطقه مورد مطالعه را دارد که در پی این اتفاق پدیده توفان تندری با شدت زیاد همراه با شکل­گیری ابرهای کومولوس و رعد و برق و نهایتا بارش­های سنگین منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر اثرات مخرب خود قرار داده است؛ این درحالیست که این وضعیت برای دو مورد شناسایی شده یعنی پدیده روز 04 فوریه 2007 و 12 دسامبر 1991 نسبت به دیگر موارد شناسایی شده یعنی  پدیده روز 17 آوریل 1991 شرایط جوی ناپایدارتری را از نظر الگوهای گردشی متوسط مقیاس تجربه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of the simultaneously conditions with the severe thunderstorm events at the synoptic station of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • esmaeil abbasi 1
  • mahdi khazayi 2

1 Environment, persian Gulf University

چکیده [English]

One of the most devastating phenomena of meteorology which varies extensively in spatial and temporal extent and manifests itself at various scales, is thunderstorms. The purpose of this study was to identify and analyze such destructive storms over a period of 25 years (1986-2010) at the synoptic station of Kermanshah. The data used in this research includes daily rainfall data and codes related to meteorological phenomena, dry temperature, dew point, relative humidity, wind direction and wind speed for calculation of instability indices, geopotential height parameters, specific humidity, vertical velocity, and zonal and meridional components. The results showed that during the statistical period of the study, three extreme thunderstorms occurred in the study area during the statistical period of 25 years. The study of instability indices indicates that these indices are in the strong and suitable category for the occurrence of thunderstorm phenomenon; in addition, the dynamics of the atmosphere at the time of the occurrence of this phenomenon indicates the presence of a very deep trough and negative abnormalities in the west of the studied region and positioning of the left half of the Jetstream of levels of 500 and 850 millimeters on the studied area. Following this phenomenon, the thunderstorm intensely affected the region by its destructive effects with the formation of clouds of cumulus and lightning, and finally, heavy rainfall. However, it should be mentioned that for two cases, that is, the phenomenon of February 4, 2007 and December 12, 1991, they experience a more unstable climate due to the average circulation patterns compared to the other identified case, i.e. the phenomenon of April 17, 1991.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thunderstorms
  • instability indices
  • atmospheric circulation patterns
  • Kermanshah synoptic station
جلالی،اورج.، رسولی، علی اکبر ، ساری صراف، بهروز(1385)، » توفانهای تندری و بارش­های ناشی ازآن درمحدوده ی شهر اهر«، نشریه­ی دانشکده­ی علوم انسانی و احتماعی دانشگاه تبریز،شماره 24، صص 33 ـ 18.
حجازی زاده، زهرا (1379)، »بررسی عوامل سینوپتیکی بارش و توفان های توام با رعد و برق در غرب کشور«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(دانشگاه خوارزمی)، شماره 28 و 29، صص 5 ـ 26.
خالدی، شهریار؛ خوش اخلاق، فرامرز؛ خزایی، مهدی(1390)، » تحلیل همدیدی توفان های تندری سیلاب ساز استان کرمانشاه«، مجله علمی پژوهشی چشم­انداز جغرافیایی، شماره 13.
خزایی، مهدی؛ مدیری، احسان؛ مدیری، مهدی(1393)، »تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره آمیز اصفهان«، نشریه دانش مخاطرات، دوره 1، شماره 2، صص 215 ـ 203.
خورشید دوست، علی محمد؛ مفیدی، عباس؛ رسولی، علی اکبر و آزرم، کامل(1395) » تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران«، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال پنجم، شماره هشتم، صص 82 ـ 53.
رضایی بنفشه, مجید, حسین‌علی‌پور گزی, فرشته, جعفری شندی, فاطمه, علی محمدی, مجید (1394)، »تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو). «نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال نوزدهم، شماره 53، صص 135-117.
صادقی حسینی، سید علیرضا.، رضائیان، مهتاب(1384)، »بررسی تعدادی از شاخص های ناپایداری و پتانسیل بارورسازی ابرهای همرفتی منطقه اصفهان«، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد 32 ، شماره 2،صص 83-98. 
قویدل رحیمی، یوسف(1390 )، »کاربرد شاخص های ناپایداری جوی برای آشکارسازی تحلیل دینامیک توفان تندری روز 5 اردیبهشت 1389 تبریز«، فصلنامة علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شمارة ،34 صص 208 ـ 182.
قویدل رحیمی، یوسف(1391 )، »تحلیل سینوپتیک بارش­های رعد و برقی 4 و 5 اردیبهشت 1389 تبریز«، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال شانزدهم، شمارة ،42 صص 238 ـ 223.
لشکری، حسن؛ آقاسی، نوشین(1392)، »تحلیل سینوپتیکی توفان های تندری تبریز در فاصله زمانی(2005 ـ 1996) «، نشریه علمی ـ پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 17، شماره 45، صص 234 ـ 203.
محمدی، حسین؛ خزایی، مهدی؛ ماهوتچی، محمد حسن؛ عباسی، اسماعیل(1395)، » تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز«، نشریه دانش مخاطرات، دوره 3، شماره 2، صص 170 ـ 155.
مدیری، مهدی.، خزایی، مهدی.، مدیری، احسان(1392)، »واکاوی همدیدی ـ ترمودینامیک توفان های تندری تهران«، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه­ای)، سال چهارم، شماره اول، صص 7 ـ 17.
میرموسوی، سید حسین.، اکبرزاده،یونس(1387)، »مطالعه شاخص های ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز« ، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 25، صص 95 ـ 108.
-Bidner, A. (1970). The Air Force Global Weather Central severe weather threat (SWEAT) index-A preliminary report. Air Weather Service Aerospace Sciences Review, AWS RP, 105-2. (2-5)
-Changnon, S. A. (2001). Thunderstorm rainfall in the conterminous United States. Bulletin of the American Meteorological Society, 82(9), 1925-1940.
-Galway, J. G. (1956). The lifted index as a predictor of latent instability. Bull. Amer. Meteor. Soc, 37(10), 528-529.
-George, J. J. (1960). Weather forecasting for aeronautics, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 87, issue 371, pp. 120-120
-Groenemeijer, P. H., & Van Delden, A. (2007). Sounding-derived parameters associated with large hail and tornadoes in the Netherlands. Atmospheric research, 83(2), 473-487.
-Henry, N. L. (2000). A static stability index for low-topped convection. Weather and forecasting, 15(2), 246-254.
-Łupikasza, E., & Bielec-Bąkowska, Z. (2012). Dependence of severe storm occurrence on circulation types in Poland. DOI 10.2478/v10116-012-0013-4, 255-279.
-Haklander, A. J., & Van Delden, A. (2003). Thunderstorm predictors and their forecast skill for the Netherlands. Atmospheric Research, 67, 273-299.
-Munzar, J., & Franc, M. (2003). Winter thunderstorms in central Europe in the past and the present. Atmospheric research, 67, 501-515.
-Sánchez, J. L., López, L., Bustos, C., Marcos, J. L., & García-Ortega, E. (2008). Short-term forecast of thunderstorms in Argentina. Atmospheric Research, 88(1), 36-45.
-Tyagi, B., Krishna, V. N., & Satyanarayana, A. N. V. (2011). Study of thermodynamic indices in forecasting pre-monsoon thunderstorms over Kolkata during STORM pilot phase 2006–2008. Natural hazards, 56(3), 681-698.
-Miller, R. C. (1967). Notes on analysis and severe-storm forecasting procedures of the Military Weather Warning Center. Air Weather Service (MAC), United States Air Force.
-Púčik, T., Groenemeijer, P., Rýva, D., & Kolář, M. (2015). Proximity soundings of severe and nonsevere thunderstorms in central Europe. Monthly Weather Review, 143(12), 4805-4821.
-Rosenfeld, D., Woodley, W. L., Lerner, A., Kelman, G., & Lindsey, D. T. (2008). Satellite detection of severe convective storms by their retrieved vertical profiles of cloud particle effective radius and thermodynamic phase. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113(D4).
-Showalter, A. K. (1953). A stability index for thunderstorm forecasting. Bull. Amer. Meteor. Soc, 34(6), 250-252.
-WMO (2009) manual on codes international codes, No 306, Volume 1.