دوره و شماره: دوره 23، شماره 69 - شماره پیاپی 23، آذر 1398، صفحه 1-330 
توزیع مکانی شاخص تمرکز بارش روزانه در شمال غرب ایران

صفحه 87-103

علی اکبر رسولی؛ الناز استادی؛ محمدرضا عزیززاده


طبقه‌بندی مکانی گستره‌ی برگ در ایران با استفاده از داده‌های دورسنجی مودیس

صفحه 213-231

فخری سادات فاطمی نیا؛ بهروز سبحانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان