نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 

 

حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری یک عامل مهم در مدیریت گردشگری جامعه محور است که می­تواند نقش مهمی در توسعه آن و به تبع بر معیشت پایدار خانوارها بازی کند. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستایی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستاهای شهرستان چابهار        می­باشد (3441N=). 345 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده­ها، ابتدا با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای به بررسی میزان حمایت مردم محلی از توسعه گردشگری پرداخته شد. برای بررسی اثرات شاخص­های حمایت اجتماعات محلی در توسعه گردشگری از مدل تحلیل مسیر، و برای بررسی ارتباط بین توسعه گردشگری و معیشت پایدار از ضریب همبستگی V کرامر استفاده شد. یافته­ها نشان داد که حمایت اجتماع محلی از توسعه گردشگری در حد مطلوبی بوده و درک منافع حاصل از گردشگری و تعلق مکانی بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری داشته است. همچنین یافته­ها در مورد ارتباط بین توسعه گردشگری و معیشت پایدار نشان داد که توسعه گردشگری بیشترین رابطه را با پایداری اقتصادی داشته است. لذا می­توان گفت که دخالت دادن نظرات ساکنین محلی در بخش گردشگری منجر به توسعه آن و این امر بالتبع باعث پایداری معیشت خانوارهای روستایی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review the position of supporting local communities in tourism development and its impact on sustainable livelihoods villages in the border Township Chabahar

نویسندگان [English]

  • eslam beshkar 1
  • javad bazr afshan 2
  • mehrshad toulabi nejad 3

چکیده [English]

Local community support in tourism development is an important factor for community-based management and tourism marketing; and play a crucial role in developing tourism and, therefore, households’ livelihoods. The aim of this study is to evaluate the local community supporting of coastal tourism and its impact on sustainable livelihoods of border villages. This article, from objective point of view is functional type and its method is combined-like (qualitative and quantitative). A questionnaire is the data collection tool which is used. The statistical population consists of village households on coastal border areas of chabahar county (N=3441). 345 households was chosen by Cochran formula and by means of simple random sampling. To analyze the data, first we assessed amount of local peoples’ supporting of tourism, in the next step, to investigate the effects of each aspects of local communities supporting for tourism development we used path analysis, and Analysis of variance (ANOVA) to investigate linear relation between tourism development and sustainable livelihoods, and to evaluate the effects of tourism development on sustainable livelihoods, Cramer's V correlation coefficient was used. The findings showed the perceived benefits of tourism and the sense of place belonging are so important factors which affect the level of supporting of tourism development. Reviewing the findings of relationship between tourism development and sustainable livelihoods show that there is a statistically significant relationship between these two variances; and the greatest impact of tourism development is related to economic sustainability and the least impact of it is related to social sustainability. Therefore, it can be said that with counting local residents’ views and make them participate in decision-making and tourist management can develop tourism and this consequently leads to sustainable livelihoods of rural households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Local communities
  • Sustainable Livelihoods
  • Border coastal villages
  • Protection
  • Villages of Chabahar city
- پودینه، محمدرضا، طولابی­نژاد، مهرشاد، (1398)، بررسی اثرات گردشگری بر فضا و کالبد سکونتگاه­های روستایی (مورد مطالعه: بخش پاپی شهرستان خرم­آباد، اولین کنفرانس بین­المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت­های محلی و بین­المللی)، یازدهم و دوازدهم اردیبهشت، بیرجند، دانشگاه بیرجند.
- جمعه­پور، محمود؛ احمدی، شکوفه، (1390)؛ تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی ( مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجیلاغ)، پژوهش­های روستایی، دوره 4، شماره 1، صص 33- 63.
- راحلی، حسین؛ حیدری چپانه، رحیم و محمد خداوردیزاده، (1392)، برآورد ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران از آبشار آسیاب خرایه با استفاده از ارزش­گذاری مششروط، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 17، شماره 44، صص 95- 117.
- رهنمایی، محمدتقی؛ علی­اکبری، اسماعیل و اسماعیل صفرعلی­زاده، (1396)، بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)، ، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 21، شماره 59، صص 153- 174.
- سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره و اسماعیل شکوری فرد (1395)؛ سنجش سطح دارایی های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار ( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تایباد). مجلّه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، دوره 5، شماره 1، صص 97- 213.
- سقایی، مهدی، جوانبخت قهفرخی زهره و محدثه عیدی (1395)، ارزیابی شکل­گیری گردشگری اجتماع محور در نواحی روستایی استان گلستان، جغرافیا، دوره 4، شماره  49، صص 95- 113.
- شکوری، علی؛ بهرامی، شقایق (1393)؛ مطالعه تاثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد مطالعه، قعله نو و کلین شهرستان ری. توسعه روستایی، دوره 6، شماره 1، صص 1- 24.
- عبدالله‌زاده، غلامحسین، صالحی، خدیجه، شریف‌زاده، محمد شریف و علیرضا خواجه شاهکوهی (1394)، بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 15، صص 148- 169
- مطیعی­لنگرودی، سید حسن، حیدری، زهرا (1391)، متنوع­سازی اقتصاد روستاهای ساحلی با تأکید بر گردشگری صیادی (مورد: روستاهای ساحلی شهرستان تنکابن)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 1، شماره 1 ، صص 19- 36.
- نوری، سید هدایت­اله؛ مردادی هوسین، نصرت؛ مرادی، کبریا و شیرکوه پسندی (1396)؛ تحلیلی بر میزان رضایتمندی گردشگران گل و گیاه در زمان­های اوج ورود به شهرستان محلات، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 21، شماره 60، صص 239- 261.
 
- Beriatos, E. and Papageorgiou. M , (2016), Maritime and coastal spatial planning: the case of Greece and the Mediterranean, Sustainable Development and Planning, Volume 3, pp 1- 17
- Choi. H.C and Murray. I, (2010), Resident attitudes toward sustainable community tourism, Journal of Sustainable Tourism, Volume 18, Issue 4, pp. 575–594.
-Fitri Amir A, Abd Ghapar A, Salamiah. Jamal A , Najiah Ahmad K, (2015), Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia, Procedia- Social and Behavioral Sciences.Volum 168, pp 116 – 122
- Fong F,  S ,Chiun L, Peter S,Nair V , (2014), The impact of local communities’ involvement and relationship quality on sustainable rural tourism in rural area, Sarawak. The moderating impact of self-efficacy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 144, pp 60 – 65
- Gursoy. D, Jurowski. C, and Uysal. M, (2002), Resident attitudes a structural modeling approach,  Annals of Tourism Research, Volume 29 , Issue 1, pp. 79–105
- Guzman-Parra. V. F, Quintana-García. C, Benavides-Velasco. C A, andJose Roberto Vila-Oblitas, (2015), Trends and seasonal variation of tourist demand in Spain: The role of rural tourism, Tourism Management Perspectives, Volume 16, pp 123–128.
-Kim. S and Jamal. T, (2015), the co-evolution of rural tourism and sustainable rural development in Hongdong, Korea: complexity, conflict and local response, Journal Journal of Sustainable Tourism, Volume 23, Issue 8-9, pp 1363-138.
- Kyle. G, Mowen. A.J and Tarrant. M, (2004), Linking place preferences with place meaning: an examination of the relationship between place motivation and place attachment, Journal of Environmental Psychology, Volume   24,  pp. 439–454.
- Lee. C.K. Kang. S.K, Long. P, and Reisinger. Y, (2010), Residents' perceptions of casino impacts: a comparative study, Tourism Management, Volume 31, Issue 2, pp. 189- 201.
- Lee. T. H, Shen. Y. L, (2013), The influence of leisure involvement and place attachment on destination loyalty: Evidence from recreationists walking their dogs in urban parks, Journal of Environmental Psychology, Volume 33, pp 76- 85
- Lorio M,  Corsale A,  (2010), Rural tourism and livelihood strategies in Romania, Journal of Rural Studies, Volume  26, pp 152–162
-Madgin. R, Bradley. L, and Annette Hastings, (2016), Connecting physical and social dimensions of place attachment: What can we learn from attachment to urban recreational spaces?, Journal of Housing and the Built Environment, Volume 31, Issue 4, pp 677- 693.
-Marzo-Navarro. M, Pedraja-Iglesias. M, and Lucia Vinzón, (2016), Development and Validation of the Measurement Instruments ofthe Determinant Elements of Integrated Rural Tourism, Journal of Hospitality & Tourism Research, Volume 40, lssue 4, pp 476-496.
-Mbaiwaa, J.E. and Stronzab, A. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana, Journal of Sustainable Tourism, Volume 18, Issue 5, pp  635-656
-Nair. V, Whitelaw. A. P, (2015), Redefining Rural Tourism in Malaysia: A Conceptual Perspective, Journal Asia Pacific Journal of Tourism Research, Volume 20, Issue 3, pp314- 337.
-Nicholas. L, Thapa. B, and KO. Y, (2009),Residents' perspectives of a world heritage site the Pitons Management Area, St. Lucia, Annals of Tourism Research, Volume  36, Issue 3, pp. 390–412.
-Nunkoo. P and Gursoy. D, (2016), Political trust and residents’ support for alternative and mass tourism: an improved structural model, Development and Planning Issues in Tourism Geographies, Volume 14. Pp 1- 22.
-Nunkoo. R, and Ramkissoon. H., (2011), Developing a community support model for tourism, Annals of Tourism Research, Volume 38, Issue 3, pp. 964–988.
-Onofri, L, and Nunes, P. A. L. D, (2013), Beach ‘lovers’ and ‘greens’: A worldwide empirical analysis of coastal tourism, Ecological Economics, Volume 88,pp 49-56.
-Rasoolimanesh. S. M, Ringle. Ch. M,  Jaafar. M, and  Ramayah. T, (2017), Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development, Tourism Management, Volume 60, pp 147- 158.
-Sebele. L.S, (2010), Community-based tourism ventures, benefits and challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana, Tourism Management, Volume 31, pp. 136–146
-Simpson. M.C, (2008), Community benefit tourism initiatives: a conceptual oxymoron?, Tourism Management, Volume 29, pp. 1–18
-Song. Z, Pratt. S, and Wan. Y, (2017), Core self-evaluations and residents' support for tourism: Perceived tourism impacts as mediators, International Journal of Tourism Research, Volume  9, Issue 1, pp 1- 11.
-Su. I, Huang. S, and Huang. J, (2016), Effects of Destination Social Responsibility and Tourism Impacts on Residents’ Support for Tourism and Perceived Quality of Life, Journal of Hospitality & Tourism Research, Volume  2 Issue 1,, pp 1 –19
-Wang, C. Zhang Y , Yanga Y, Yang Q, Kush J, Xu Y, Xu L ,(2016). Assessment of sustainable livelihoods of different farmers in hilly redsoil erosion areas of southern China, Ecological Indicators, Volume, 64, pp 123–131(4).
-Zwiers. S, Markantoni. M,, and Dirk Strijker, (2016), The role of change- and stability-oriented place attachment in rural community resilience: a case study in south-west Scotland, Community Development Journal, Volume 51, Issue 4, pp 2- 20.