نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور بررسی تغییرات زمانی- مکانی  پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران، از داده­های دوباره تحلیل شده میانگین ماهانه NCEP/NCAR با تفکیک افقی 5/2 درجه قوسی استفاده شد. بدین منظور از داده­های ارتفاع ژئوپتانسیل، مؤلفه مداری - نصف­النهاری باد  در یک دوره 52 ساله، برای تعیین جایگاه مرز شمالی پشته، ­در محدوده 80 درجه غربی تا 120 درجه شرقی بهره گرفته شده است. بازه زمانی مورد استفاده شامل اردیبهشت )زمان احراز پشته) 1341 تا مهر 1391 بوده است. در این مقاله تلاش شد، تا رفتار طولانی مدت (تغییرات) پشته بر روی پهنه اقلیمی آن ارزیابی گردد. بنابراین تحلیل روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو در مقیاس سالانه، به منظور مطالعه تغییرات            ارتفاعی ­پشته بر روی ایران با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده انجام گرفت. همچنین        دوره­­های بازگشت پشته پرفشار جنب حاره، نیز براساس تحلیل طیفی و از روش تحلیل همسازها (هارمونیک) تخمین زده شد. نتایج نشان داد، سه تراز در دسترس که حاکمیت پشته در آن قابل تشخیص و نیز داده­های آن در دسترس است، ترازهای 700 ، 600 و500 هکتوپاسکال است.­  یافته­ها نشان داد ارتفاع پشته پرفشار جنب حاره طی دوره، روندی افزایشی داشته است. این روند تغییرات در بخش­های غرب و شمال غرب کشور از نمود بیشتری برخوردار بوده است. در یافته­های حاصل­ وجود ­چرخه­های 4-3 ساله، 6-4 ساله و 11-8 ساله ­در سری زمانی داده­های سالانه احراز پشته قابل مشاهده است. وجود چرخه­های 4-3 ساله در بسیاری از مطالعات مختلف مشاهده شده و گویای ارتباط قوی و همبسته تغییرات رفتار سلول پرفشار جنب حاره با فعالیت­های نوسان­های جنوبی – ال­ نینو (ENSO) می­باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Annual Changes of Subtropical High Pressure Ridge over Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Asakereh
  • Mokhtar Fataheyan

Zanjan University

چکیده [English]

Atmospheric circulation is a fundamental factor in determining the climatic conditions of every region (Mofidi and Zarrin, 1391). Therefore, the climate framework of every location is based on large-scale systems. One of the most obvious and permanent tropical landscapes along the northern and southern tropical hemisphere as cores of high-pressure centers or high-altitude bands is called the "tropical high-pressure" system. The subtropical high-pressure cores are known in various areas under various names (such as high-pressure azure, high-pressure Saudi, etc.). For example, Mason and Anderson (1963) define the most intense and permanent anticyclone as the Asian Anticyclone studying the two levels of 100 and 50 hPa and by investigating daily weather-condition maps during 1957-59. Since the spatial-temporal variance and intensity change of this system causes anomalies in regional and global circulation and consequently climatic anomalies, therefore, due to the geographical location of Iran relative to the climate of the above system, the spatial variations of this system have significant effects on Iran.

- جی. ای. پی. باکس و جی. ام. جنکینز (1371)، تحلیل سری های زمانی: پیش بینی و کنترل، ترجمه محمدرضا مشکانی، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- حلبیان، امیر حسین (1387)، بررسی تأثیر پرفشار آزورز بر دما و بارش ایران زمین، رساله دکتری جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
- خورشید­دوست، علی، محمدی، غلام­حسن، حسینی­صدر، عاطفه، جوان، خدیجه و جمالی، ابوالفضل (1392)، تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روز­های گرد و غباری غرب کشور،نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 17،شماره 46، صص 66-47.
- زریّن،آذر (1386)، تحلیل پرفشار جنب حاره تابستانه بر روی ایران، رساله دکتری جغرافیای طبیعی-گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- زرین، آذر و مفیدی، عباس (1390)، آیا پرفشار جنب حاره­ای تابستانه بر روی ایران زبانه­­ای از پرفشار جنب حاره­ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه»، یازدهمین کنگره انجمن جغرافیدانان ایران- 24 و 25 شهریور ماه 1390-دانشگاه شهید بهشتی، صص 15-1.
- عساکره­، حسین (1388)، تحلیل طیفی سری­های زمانی دمای سالانه تبریز، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 19­، صص50-33.
- عساکره، حسین (1389)، تحلیل چرخه­های میانگین دمای سالانه شهر زنجان، جغرافیا و توسعه، شماره 19، صص 24-11.
- غیور، حسنعلی، عساکره، حسین (1384)، کاربرد مدلهای فوریه در برآورد دمای ماهانه و آینده نگری آن (مطالعه موردی: دمای مشهد)، تحقیقات جغرافیایی، شماره 77، صص 99-73.
- فرزان منش، راحله (1384)، مطالعه سینوپتیکی نوسانات پرفشار جنب حاره در سالهای نمونه النینو و لانینا (مطالعه موردی: بارش های نیمه جنوبی ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد،­ دانشگاه تهران، تهران.
- قویدل رحیمی، یوسف (1384)، اثر الگوی بزرگ مقیاس گردش جوی – اقیانوسی «انسو» بر تغییرپذیری فصلی اقلیم در ایران : «ال­نینو» و «لانینا» بر تغییرپذیری بارش­های بهاری در آذربایجان شرقی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 4، صص 88-71.
- قائمی­، هوشنگ­، زرین­، آذر، آزادی­، مجید و فرج زاده­، منوچهر ( 1388)، تحلیل الگوی فضایی پرفشار جنب حاره بر روی آسیا و آفریقا­، فصلنامه مدرس علوم انسانی­، شماره­1، صص 245-221.
قویدل رحیمی، یوسف(1393)، تحلیلی از مخاطره اقلیمی امواج ابرگرم سال 1398 استان خوزستان، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 19، شماره 51، صص 309-289.
محمدنژاد، علیرضا، احمدی گیوی، فرهنگ و ایران­نژاد، پرویز (1388)، اثر بازه­های نوسان سالانه کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار سیبری بر چرخندزایی مدیترانه و بارش ایران، مجله فیزیک زمین و فضا، شماره 4، صص130-116.
مسعودیان، سید ابوالفضل (1390)، آب و هوای ایران­، انتشارات شریعه توس مشهد، چاپ اول، صص 277.
ناظم السادات­، سید محمد جعفر (1378)، بررسی پدیده نوسانات جنوبی ( ENSO) بر بارندگی پاییزه ایران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه­ای تغییر اقلیم­، سازمان هواشناسی کشور و مرکز ملی اقلیم شناسی ،13 و 14 آبان ماه.
یارنال، برنت (1993)، اقلیم­شناسی همدید و کاربرد آن در مطالعات محیطی، ترجمه سیّد­ابوالفضل مسعودیان، 1385، اصفهان، صص 218 .
 
-Barry, R.G.and Carleton, A.M. 2001, Synoptic and Dynamic Climatology.Routledge, PP386.
-Hare, F.K., (1983), Climate and Desertification. WMO, 149PP.
-Klein, T. N., (1985), Summer Monsoon Experiment: A review. Monthly Weather Review, 113, 1590-1626.
-Neyama, Y. (1968), The morphology of the subtropical anticyclone, Journal of Meteorological Society of Japan, 46, pp. 431-441.
-Schulman, L. L.,­(1937), on the summer hemisphere Hadley cell .Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 99,197-201.
-Santos, J.­,A. Corte-Real,J.and M. Leite, (2005),Weather Regimes and Their Connection to the Winter Rainfall in Portugal, International Journal of Climatology, Vol.25, pp. 33-50
-http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.
Pressure.html.