نویسنده = مسعود گودرزی
کاربرد مدلLARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 93-115

جهانتاب خسروانیان؛ مجید اونق؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


ارزیابی مولفه¬های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 27-41

مجید حسینی؛ محمد غفوری؛ محمود رضا طباطبایی؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


ارزیابی کاربرد روش زمان ـ سطح و هیدروگراف واحد لحظهای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازفت کارون

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 49-66

سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه؛ مسعود گودرزی؛ عبدالمحمد غفوری روزبهانی؛ محمدحسین مهدیان


تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

دوره 16، شماره 37، آبان 1390، صفحه 133-149

مسعود گودرزی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه