برنامه ریزی روستایی
حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار

اسلام بشکار؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد

دوره 23، شماره 69 ، آذر 1398، ، صفحه 41-64

چکیده
      حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری یک عامل مهم در مدیریت گردشگری جامعه محور است که می­تواند نقش مهمی در توسعه آن و به تبع بر معیشت پایدار خانوارها بازی کند. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستایی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر رفاه خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی)

مهرشاد طولابی نژاد؛ سیروس قنبری؛ محسن شایان

دوره 22، شماره 66 ، بهمن 1397، ، صفحه 163-185

چکیده
    سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار روستایی می­باشد. لازمه رسیدن به توسعه پایدار روستایی توجه به سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی می­باشد. در این مطالعه نیز با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی اثرات سرمایه­های اجتماعی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان میانکوه­شرقی پرداخته ...  بیشتر