برنامه ریزی شهری
ارزیابی وضعیت اماکن و کاربری های ورزشی (مطالعه موردی: شهرایذه)

عباس معروف نژاد؛ ابراهیم امیری؛ ولی کاووسی قافی

دوره 24، شماره 74 ، بهمن 1399، ، صفحه 233-247

https://doi.org/10.22034/gp.2021.38084.2551

چکیده
  کاربری ورزشی در زمره‌ی کاربری‌هایی است که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لزوم توجه به آن در فضای شهرها بسیار حائز اهمیت است. استقرار مناسب فضاهای ورزشی و ایجاد آنها متضمن سلامت افراد جامعه و همچنین در دسترس بودن این فضاها برای همه شهروندان به عنوان یک ضرورت اساسی به شمار می رود. تحقیق حاضر به تحلیل وضعیت اماکن و کاربریهای‌ ورزشی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص های کاربری اراضی شهری با تأکید بر سرانه مطلوب شهر سالم مطالعه موردی: شهر بابل

علی شماعی؛ محمدحسین جان بابانژاد؛ زهرا زمانی

دوره 19، شماره 54 ، بهمن 1394، ، صفحه 143-170

چکیده
  برنامه‌ریزی شهر سالم عبارت است بهره‌برداری بهینه از محیط و رعایت همه کاربری‌ها با توجه به تراکم و سرانه مناسب، به­گونه‌ای که شهروندان بتوانند به­خوبی از آن بهره‌مند گردند. با توجه به اهمیت کاربری‌ها در شهر سالم، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص‌ها و سرانه‌های کاربری زمین شهر بابل و انطباق آن نسبت به استاندارد مطلوب ...  بیشتر