کلیدواژه‌ها = پیرانشهر
ارزیابی و مدل‌سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-21

0.4

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی


بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 1-17

2

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم