سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
تحلیل روند کیفیت شیمیایی آب رودخانه‌های استان آذربایجان‌شرقی

یعقوب دین پژوه

دوره 20، شماره 55 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 105-124

https://doi.org/2

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه تحلیل روند کیفیت آب رودخانه­های استان آذربایجان­شرقی با روش­های ناپارامتری می­باشد. بدین منظور، از اطلاعات داده­های غلظت یون­هایCa ،Mg، Cl، Na، HCo3، pH، SO4، TDS، EC،SAR ، درصدسدیم، مجموع آنیون­ها، مجموع کاتیون­هادرده ایستگاه آب­سنجی (1387-1362) استفاده شد. برای آزمون روند از روش من-کندال پس از حذف اثر ضرایب خودهمبستگی ...  بیشتر

بررسی آماری تغییرات بارش سقز

حسین نگارش؛ بهروز ساری¬صراف؛ محمد دارایی

دوره 16، شماره 42 ، اسفند 1391، ، صفحه 239-259

چکیده
  در این پژوهش ابتدا با فرض نرمال بودن داده‏ها با استفاده از چند روش‏ آماری پارامتری (آزمون روند، رگرسیون خطی و خود همبستگی) و سپس با یک روش ناپارامتری (من-کندال) روند غیرخطی تغییرات بارش سقز در یک دوره‏ 45 ساله‌‌ (2005-1961) مورد بررسی قرار داده شد. نتایج آزمون‌ها‌ی آماری عبارت بودند از: 1- روند کاهشی بارش بهاره معنادار است. 2- افزایش ...  بیشتر