کلیدواژه‌ها = حق به شهرو مدلهای کیفیتی
تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمدرضا قربانیان تبریزی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر