بررسی جایگاه طبیعت در مدرنیته و چالش های رودررو با تأکید بر شهرهای ایران

رحمت محمدزاده

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، ، صفحه 245-278

چکیده
  این مقاله به بررسی جایگاه طبیعت در نظام مدرن و چالش­های رودروی آن می­پردازد. اگر در گذشته، انسان و طبیعت با برقراری رابطه متقابل روح واحد داشتند و در طی قرون متمادی می­توانستند به­طور مسالمت­آمیز به حیات خود ادامه دهند در دوره معاصر این ارتباط با کشف عقل جدید یک سویه شده و با ابژه تلقی شدن طبیعت، نگرش بدان بر اساس میزان بهره­وری ...  بیشتر