کلیدواژه‌ها = مورفولوژی شهری
تبیین شاخص‌ها و پهنه‌بندی ریخت شناسی شهری از منظر توسعه پایدار؛ مطالعه موردی: منطقه یک شهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/gp.2022.52249.3019

امین حمیدی؛ داریوش ستار زاده؛ نیما ولیزاده؛ لیدا بلیلان اصل