کلیدواژه‌ها = دوره بازگشت
کاربرد توزیع مقادیر حدی در تحلیل دماهای حدی استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 61-80

10.22034/gp.2020.10846

رضا افروشه؛ علی اکبر رسولی؛ داود مختاری؛ طاهره جلالی


تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 107-133

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمدخورشیددوست؛ یعقوب دین پژوه؛ فاطمه سرافروزه