نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه , مرند , ایران

2 هیئت علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

3 دانشجوی دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

در اتمسفر جهانی شدن، شهرها در رقابت شدید با یکدیگر سعی بر ورود بر چرخه جهانی دارند. جهانی شدن اثرات مثبت و منفی بسیاری را بر شهرها و بویژه کلانشهرها بر جای می­گذارد. تدوین برنامه­ها و چشم­اندازها و راهبردهای مناسب، لازمه بقا و رشد در عرصه پیچیده، در هم­تنیده و رقابتی جهانی کنونی می­باشد. مدیریت کلانشهرها با هدف جهانی شدن و استانداردهای جهانی، مستلزم تدوین برنامه­های محلی و ملی و دیپلماسی شهری و ملی می­باشد و نیازمند اتخاذ تدابیر دولت به حمایت از ارتباطات بین­المللی کلانشهرها در کنار اهداف ملی می باشد.  این مقاله در نظر دارد وضعیت کلانشهر تبریز را، با تاکید بر پتانسیل سرمایه­گذاری، در قالب برنامه­ریزی استراتژیک تحلیل نموده و راهبردهای سازنده­ای را به منظور توانمندی بیشتر در مسیر جهانی شدن ارائه نماید. نتایج مطالعه نشان می­دهد کلانشهر تبریز در صورت سیاست گذاری فعالانه و سازنده در زمینه استفاده از پتانسیل­های داخلی و فرصت­های خارجی، در فرایند جهانی شدن، میتواند از مزایای آن بهره­مند شده، و آن را به عنوان فرصتی برای تحقق توسعه پایدار شهری بهره برداری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Tabriz Metropolis Status in Globalization with Emphasis on Investment Potential

نویسندگان [English]

  • karim hoseinzade delir 1
  • Ali Reza Soutanei 2
  • yahya karimpour 3

1 professor ,azad university ,marand ,iran

2 Faculty of Applied Science and Technology Committee

3 Ph.D. student in Department of Geography and Urban Planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand, Iran

چکیده [English]

In the atmosphere of globalization, cities are struggling with each other to enter the global cycle. Globalization has had many positive and negative effects on cities, especially on metropolises. The development of appropriate programs and perspectives and strategies is necessary for survival and growth in a complex, interconnected and competitive global world. Metropolitan management, with the goal of globalization and global standards, requires the development of local and national programs and urban and national diplomacy and requires the adoption of government measures to support international metropolitan interactions alongside national goals. This paper intends to analyze the state of the metropolise of Tabriz, with an emphasis on investment potential in the form of strategic planning and present constructive strategies for further development in the path of globalization. The results of the study show that the metropolis of Tabriz can take advantage of its benefits in case of active and constructive policy on the use of domestic potential and foreign opportunities in the process of globalization, and use it as an opportunity to realize sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metropolis of Tabriz
  • Globalization
  • World City
  • investment
  • SWOT
- اداره گمرک استان آذربایجان شرقی، 1396
- بایبوردیان، اسماعیل، کریمیان، علیرضا، (1393)، جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 7، شماره 28، صفحه 77-102
- ترکمن نیا، نعیمه و همکاران(1390)، ارزیابی گردشگری روستای کنگ با استفاده از مدل SWOT ،فصلنامۀگردشگریوچشماندازآینده، سال دوم، شماره اول.
- رابرتسون، رونالد (1385)، جهانی شدن تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه  کمال پولادی، چاپ سوم،  تهران، نشر ثالث
- زنگنه، یعقوب و شمس­الله­زاده، یاسر، (1390)،  بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)،جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16، شماره 41، 168-153
- سازمان بورس منطقه ای استان آذربایجان­شرقی، 1396
- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان­شرقی، 1396
- سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان آذربایجانشرقی، 1395
- فرهادی محلی، علی، (1390)، بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 2، شماره 5، صفحه96-63
- مرادی مسیحی، واراز، (1381) برنامه ریزی راهبردی در کلانشهرها، تهران: پردازش و برنامه ریزی شهری.
- مرکز خدمات سرمایه­گذاری استان آذربایجان­شرقی، 1396
- نوریان فرشاد، ارباب، پارسا، (1396)، واکاوی چشم اندازهای جهانی در کشورهای درحال توسعه: از نقد رویکردهای مسلط کنونی تا ارائه چهارچوب مفهومی جایگزین، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 22، ص43-58
- واترز، مالکوم  ( ۱۳۷۹ ) جهانی شدن؛ ترجمه مردانی،اسماعیل و مریدی، سیاوش؛ تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
- Antràs, Pol., de Gortari, Alonso, Itskhoki, Oleg, (2017), Globalization, inequality and welfare, Journal of International Economics, 108 (2017) 387–412
- A.T.Kearney, Global Cities report,2017
Baylis, John., Smith, Steve., Owens, Patricia, (2017), The globalization of world politics,Oxford university press.
- Beaverstock, J. V., R. G. Smith, P. J. Taylor, D. R. F. Walker, and H. Lorimer. 2000. “Globalization and World Cities: Some Measurement Methodologies.”Applied Geography 20: 43-63
- Clark, D. (1996). Urban World, Global City, Routledge.
- Gills, Dong- Sook(2002), Economic globalization and women in Asia: Challenges and responses, London, Routledge, UNESCAP.
- JLL Cities Research Center, new world of cities globalisation and competition-2015
- Jovane, Francesco., Seliger, Günther., Stock, Tim., (2017) Competitive Sustainable Globalization, General Considerations and Perspectives, 14th Global Conference on Sustainable Manufacturing, GCSM 3-5 October 2016, Stellenbosch, South Africa, Procedia Manufacturing 8 (2017) 1 – 19
- Lemanski, Charlotte. 2007. “Global Cities in the South: Deepening Social and Spatial Polarizationin Cape Town.” Cities 24(6): 448–461
- Lucas, Manuela  (2004), How can we make globalization work for sustainable development, Afrique PALOP: Developpement et mondialisation seminaire- Universite Libre de Bruxelles 1-2 mars
- Nieusma, Dean and Riley, Donna, (2009), Designs on development: engineering, globalization, and social justice, Engineering Studies, Volume 2, Issue 1, 29-59.
-Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), (2013), Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains,OECD Publishing, Paris.
-Pearce, John A. and Richard B. Robinson (2011), Strategic management, McGraw Hill International Edition, Singapore
-Short, John Rennie, and Yeong-Hyun Kim. 2007. Globalization and the City. Translated by AhmadPour Ahmad and Shayan Rostami. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). [In Persian]
-Stiglitz, J.E., Globalization and its Discontents, Journal of Libertarian Studies, vol. 18, no 1, 2002.
-United Nations (UN), (2011), Globalization and interdependence: sustained, inclusive and equitable economic growth for a fair and more equitable Globalization for all, including job creation, UN, Report of the Secretary-General.
-United Nations Conference on Trade and Development (UNACTAD), Trade and Development Report 2015, United Nations (UN), New York and Geneva, 2015.