نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استاد

3 شهرداری

چکیده

شهر هوشمند مبتنی بر ICT و ابزار ارتقا کیفیت زندگی و توسعه پایدار به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه‌ریزی شهری است. اجرای شهر هوشمند مستلزم تغییر در ساختار حکومتی (نهادی) و مدیریتی است. دولت برای اجرای حکم‌هایش باید با بخش خصوصی و جامعه مدنی در تعامل باشد و باید قواعد بازی را به گونه‌ای تنظیم کند که این تعاملات برقرار شود. لذا ایجاد حکمروایی خوب شهری به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد شهرهای هوشمند در این پژوهش مطرح است. هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر حکمروایی خوب شهری در ایجاد شهر هوشمند شهرداری تبریز می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مدلسازی ساختاری مبتنی بر تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر (SEM) می‌باشد. جامعه آماری شاغلین ستادی مرتبط با موضوع در شهرداری تبریز بر مبنای نمونه‌گیری خوشه‌ای به تعداد 376 نفر می‌باشد. پرسشنامه شامل دو بخش تحت عنوان گویه‌های شهر هوشمند مشتمل بر 3 مفهوم و 28 سوال و گویه‌های حکمروایی خوب شهری مشتمل بر 8 مفهوم و 40 گویه می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارLISREL استفاده شده است. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که در تحلیل مسیر، هشت متغیر مکنون درونی "(شفاف‌سازی، پاسخگویی، مشارکت، اثربخشی، اجماع‌گرایی، قانون‌مندی، مسئولیت‌پذیری، عدالت" بر سه متغیر مکنون بیرونی "عوامل انسانی و سرمایه اجتماعی مدیریت و سیاست، عوامل فناوری" با میزان کای اسکور نرمال شده به درجه آزادی 85/2 برازش مدل قابل قبول بوده و مولفه‌ها تأثیرگذار برهمدیگر هستند. نتایج و یافته‌ها بیانگر اعداد معنی‌داری مربوط به مؤلفه‌ها و متغیرهای مکنون درونی و برونی و همچنین متغیرهای مشاهده شده مربوط به هر کدام (اعم از بار عاملی و خطاهای آن) و همبستگی بالا بین متغیرهای مکنون است، زیرا معنی‌داری اعداد (t-value) از 96/1 بزرگ‌تر است. بنابر نتایج، حکمروایی خوب شهری شرط علی ایجاد شهر هوشمند در مدیریت شهری تبریز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structural modeling a theory of smart cities based on urban good governance in Iran (Urban management of Tabriz municipality)

نویسندگان [English]

  • shahrivar roostaei 1
  • mohammad reza pourmohammadi 2

1 Associate Professor

2 professor

3 shahrdari

چکیده [English]

Abstract
Smart City meant the opening of new concepts in urban planning. Implementation of smart cities requires a change in the structure of government and management. The local government shall make provision for any institutions of community to play their role. City rules should be established so that the interaction would be made. Establishing good urban governance as the most important factor in this research is the development of smart cities.
The aim of this study emphasis on urban good governance requirements in consists of; identify risk factors from in the development of smart city and theoretical foundations interpretation of smart city. Modeling based on the structural model based on confirmatory factor analysis and path analysis (SEM). The sample questionnaires are experts of Tabriz Municipality. By Cluster sampling 376 questionnaires completed .The questionnaires consisted of two parts that mentioned two items: a: smart city include with 3 concepts and 28 questions. b: urban good governance items include with 8 concepts and 40 questions. LISREL software is used to analyze the data
The results of structural equation modeling shows that the path analysis, eight latent variable inner "transparency, Responsibility, participation, effectiveness, conensusization, legitimacy, accountability, fairness" on three latent variable exogenous "human factors, social capital management & policy, Information technology factors" with the amount of 2.85 square degrees of freedom normal to have an acceptable fit.
The results are normal to each other effective components.
In investigation the Relation of smart cities with urban good governance shows the components of “accountability” have greatest impact on smart city with 0.78direct effect. This Results and findings suggest significant numbers of internal and external components and latent variables. The numbers of observed variables is significant. There is also a high correlation between latent variables, because significant numbers (t-value) is larger than 96/1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Urban Good Governance
  • ICT
  • Structural modeling
  • LISREL