نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

2 شهرسازی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کلان‌شهر تهران هم ‌اکنون، از ­لحاظ کیفیت زندگی با انواع مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی مواجه است. بنابراین شناخت کیفیت زندگی، تصمیم‌گیران را در درک بهتر پیچیدگی مشکلات و شناسایی پتانسیل‌های بهبود کیفیت زندگی در نقاط مختلف شهر، یاری می­‌کند. بهبود کیفیت زندگی، یکی از مهم­ترین اهداف برنامه­ریزی در شهرها است. از این رو برنامه­ریزان علاقه­مند هستند که موثرترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی افراد را شناسایی کنند. بنابراین در این مقاله سعی برآن است که برای بررسی کیفیت زندگی ذهنی بر اساس ادراک ساکنان در محیط سکونتی مدلی ارائه گردد. این مدل کیفیت زندگی را در دو بعد مورد بررسی قرار می­دهد .براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای دو بعد محله و مسکن برای سنجش کیفیت زندگی ذهنی انتخاب شده است. برای بررسی­های آماری از آزمون­های T تک نمونه­ای، رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج نشان­دهنده این موضوع است که کیفیت زندگی ذهنی در محدوده مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Subjective Quality of Life Assessment based on the Perceptions of Residents Case Study (Hashemi Neighborhood in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Tagvae 1
  • Mojtaba Refieian 1
  • Hasan Salamani 2

1 School of Architecture and Urban Planning, University of Tarbiat Modarres

2 School of Architecture and Urban Planning from the University of Madras

چکیده [English]

QOL is a multidimensional concept that has an important effect on residents living within a residence and the most important effect is residential satisfaction. Therefore in the planning for these contexts, identifying the criteria affecting the satisfaction of residents and how effective each of these criteria is a key priority. The aim of this study is to identify this issue.
Methods In this thesis, according to the research problem, is causal correlation. Technique used in this study is Hierarchical Multiple Regression (HMR). Criteria will be selected based on objective related to study quality of life in the residence environment with reviewed other studies and criteria models. Method of organization of Criteria in this study is up and down and for each macro criterion, sub criteria are brought, these criteria are pattern of questions. In the Criteria analysis stage, the last category criteria are used to calculate the regression and correlation between criteria is taken into account to rate their influence on each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Subjective quality of life
  • Satisfaction
  • Tehran
ـ سیف­الدینی­، فرانک (1381)، «فرهنگ واژگان برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای»، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز.
ـ مهدیزاده، جواد (1382)، «برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری، تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران»، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران
ـ مهندسان مشاور شارمند (1387)، «طرح منظر شهری محله مالک اشتر»، جلد اول.
- Becker, B.J. (2000), “Handbook of Applied Multivariable Statistics and Mathematical Modeling”, San Diego: Academic Press.
- Bramston, P., Pretty, G. and Chipuer, H., (2002), “Unravelling Subjective Quality of Life: An Investigation of Individual and Community Determinats”, Social Indicator Research, No.59, pp. 261-274.
- Costanza, R. et al (2007), “Quality of Life: An Apportunities, Human Needs and Subjective Well-being”, Ecological Economics, No.61, pp. 267-276.
- Das, D. (2008), “Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati”, Social Indicator Research, No. 88, pp. 297-310.
- Foo, A. (2000), “Subjective Assessment of Urban Quality of Life in Singapor (1997-1998)”, Habitat International, No. 24, pp.31-49
- Grayson, L, Young, K. (1994), “Quality of Life in Cities: An Overview and Guide to the Literature”, The British Library.
- Hikmat, Ali et al, (2009), “Quality of Life in Cities: Setting up Criteria for Amman-Jordan”, Social Indictor Researc, Vol. 93, pp.407-432.
- Ibrahim, M. aand Chung, W., (2003), “Quality of Life Residents Living Near Industrial Estates in Singapore”, Social Indicator Research, Vol. 61, pp. 203-225.
- Lee, Y.J., (2008), “Subjective Quality of Life Measurement in Taipei”, Bulid-in and Environment, No. 43, pp. 1205-1215.
- McCrea, R., Shyy, T., Stimson, R. (2006), “What is the Strength of the Link between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life”, Applied Research in Quality of Life, Vol.1, No. 1, pp. 79-96.
- Mccrea, Rod, et al (2005), “Testing a Moderat Model of Satisfaction with Urban Living Guising Data for Brisbane-south East Queesland, Astrulia”, Social Indicators Research, No. 72, pp.121-152.     
- Mccrea, Rod, et al (2005), “Testing  a Moderat  Model  of Satisfaction with Urban Living Guising Data for Brisbane-south East Queesland, Astrulia”, Social Indicators Research , No. 72, pp.121-152 .  
- Michalos, A.C, (2003), “Combining Social, Economic and Environmental Indicator to Measure Sustainable Human Wellbeing”, Social Indicators Research, No. 40, pp. 21-258.
- Myers, Dowell (1987), “Community-Relevant Measure of Quality of Life, U.S.A.”, Urban Affairs Quarterly, Vol. 23 No. 1, pp. 89-102.
- Rogerson, R., (1999), “Quality of Life and City Competitiveness, Urban Studies, Vol.36, No.5, pp. 969-985.
- Turksever, A.N.E., and G. Atalik (2001), “Possibilities and Limitations for the Measurement of the Quality of Life in Urban Areas”, Social Indicators Research, 53, 163-1
 
.
- Zebardast, E. (2009), “The Housing Fomain of Quality of Life and Life Satisfaction in Spontaneous Settelments on the Tehran Metropolitan Frings, Social Indicator Research, No. 90, pp. 307-324.