نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیایی دانشگاه ارومیه

2 گروه جغرافیایی طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

ژئوتوریسم از ترکیب واژه­های ژئو (زمین) و توریسم (گردشگری) پدید آمده است و به شکلی از گردشگری گفته می­شود که دارای جاذبه­های زمین­شناسی، ژئومورفولوژی، میراث فرهنگی و زیباشناسی مکان جغرافیایی است. هدف این تحقیق ارزیابی توان ژئوتوریستی روستای کندوان واقع در شهرستان اسکو می­باشد. برای رسیدن به این هدف در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در روش توصیفی ابزار کار محققان مطالعات اسنادی و میدانی بوده و در مرحله بعد با استفاده از نظر کارشناسان و توریست­ها توان ژئوتوریستی روستا ارزیابی گردید. در نهایت برای تجزیه تحلیل داده­ها مدل دینامیکی به­کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص ارزش علمی ژئوتوریستی روستا برابر با 88/22، شاخص ارزش­های مازاد 08/29 و ضریب آسیب­پذیری منطقه نیز 47/2 به­دست آمده است. در نهایت توان ژئوتوریستی روستا بر اساس معیار کمی (مقدار 45/54 ) و معیار کیفی مدل، خوب ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating of Geo-tourism Capabilities of the Village Kandovan

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Taghiloo 1
  • Sayad Asghari Saraskanroud 1
  • Batol Zeinali 2
  • Saleh Asghari Saraskanroud 3

1 Geographical group Urmia University

2 Geographical group of University researcher ARDABILI

3 University Khwarizmi

چکیده [English]

Geo-tourism has been existed from combine of geo (earth) and
(tourism) words. Geo-tourism is tourism that has attractions of
geology, geomorphology, cultural heritage and aesthetic of the
geography location. The aim of this research is evaluating of geotourist
capacity of Kandovan village located in Osco city. For this was
used descripted -analyzed method. In descripted method, work tool of
researchers is field and documented studies. In next stage, capability
of village geo-tourism was evaluated by view of experts and tourists.
Finally, analysis of data was performed by dynamical model. The
results showed that scientific value index of village Geo-tourism,
residual values index and region's vulnerability coefficient are 22.88,
29.08 and 2.47 respectively. Finally geo-tourist capacity of Kandovan
was evaluated well based on qualitative (54.45) and quantitative
criteria of model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-tourism
  • Dynamic models
  • Assessing the capabilities
  • Vulnerabilities
  • Kandovan village
ـ آورجانی، شهرام (1386) «ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان»، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، تهران.
ـ بیاتی خطیبی، مریم؛ شهابی، هیمن و هانا قادری­زاده (1389)، «ژئوتوریسم رویکردی نو در بهره­ گیری از جاذبه­های ژئومورفولوژیکی غار کرفتو استان کردستان، مجله فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 29، صص 27-50.
ـ پیرمحمدی، فرهاد (1390)، «پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ­های آتشفشانی شرق و جنوب شرق آتشفشان سهند با نگرشی ویژه بر سنگ­های آذر­آواری»، رساله دکتری، دانشگاه تبریز، صص 37- 56.
ـ رنجبر، محسن (1388)، «قابلیت­های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح­آباد شهرستان مهران»، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال چهارم، شماره 9، صص81 -100.
ـ زندمقدم، محمدرضا (1388)، «بررسی توانمندی­های دشت کویر به­عنوان ژئوپارک بزرگ ایران مرکزی و نقش آن در توسعه پایدار استان سمنان، فصلنامهجغرافیاییآمایش، شماره6، صص 99-118.
ـ صفاری، امیر؛ قنواتی. عزت­اله و خدیجه صمیمی پور (1391)، «شناسایی پهنه­های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون»، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26، صص147-160.
ـ عبداللهی، عبدالله؛ تقیلو؛ علی­اکبر؛ پیری، عیسی؛ خدایی، یوسف و رضا عربی (1391)، «ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رضایتمندی روستائیان»، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 3، صص 75-88.
ـ عفیفی، محمد ابراهیم و عبد الرسول قنبری (1388)، «بررسی جاذبه­های ژئوتوریستی گنبدهای نمکی لارستان»، فصلنامهجغرافیایطبیعیسالدوم، شماره 6، صص 31-47.
ـ قنبری، ابوالفضل؛ حجازی، میراسدالله و محمد قنبری (1391) «ارزیابی توانمندی زمین گردشگری مکان­های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان»، مسکن و محیط روستا، شماره 141، صص 109-119.
ـ کرمی، فریبا (1386)، «توانمندی­های ژئوتوریسم در توسعه روستای کندوان»، فضای جغرافیایی، شماره 20، صص 115-130.
ـ مختاری، داود؛ کرمی، فریبا و مریم بیاتی خطیبی (1390)، «شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعال در گردنه پیام با هدف برنامه­ریزی ژئوتوریسم»، فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، سال 26، شماره چهارم، صص 67-92.
ـ مقصودی، مهران؛ شمسی­پور، علی­اکبر و سیده فاطمه نوربخش (1390)، «پتانسیل­سنجی مناطق بهینه توسعه ژئومورفوتوریسم منطقه مرنجاب در جنوب دریاچه نمک»، پژوهش­هایجغرافیایطبیعی، شماره 77، صص 1-19.
ـ مقیمی اسکویی، حمیدرضا؛ موسی­زاده، اسفندیار؛ اشراقی اسکویی، پروین و قره­محمدلو، مینا (1385)، «اسکو از ساحل دریاچه ارومیه تا قله سهند با تأکید بر جاذبه­های توریستی کندوان»، شهرداری اسکو، ص 472.
ـ نوجوان، محمدرضا؛ حسینی، سیدابوالقاسم و محمدحسین رامشت (1388)، «ژئوتوپ­های یزد و جاذب­های آن»، جغرافیا و توسعه شماره 13، صص 47-60 .
- Anna. Solarska & Jary Zdzisław (2010), “Geoheritage and Geotourism Potential of the Strzelin Hills (Sudetic Foreland, SW Poland)”, Geographica Pannonica, Volume 14, Issue 4, P: 118-125.
- Hadžić, O., Marković, S.B., Vasiljević, Dj. A., Nedeljković, M. (2010), “A Dynamical Model for Assessing Tourism Market Attractiveness of a Geosite”, 1st International Conference on Geo­heritage & Geotourism Research Geotrends, Novi Sad 24-26 June, Abstract book: PP. 23-25.