نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 ندارم

چکیده

رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد. لذا نیازمند مهار و هدایت است سیاست‌گذاری رشد شهری مسئولیتی خطیر است؛ زیرا ازیک‌ طرف باید به زدودن نابسامانی‌های بپردازد و از طرف دیگر با هدایت عقلایی ساخت‌وسازها از بروز و پیدایش ناهنجاری‌ها به‌ویژه از ابعاد کالبدی آن جلوگیری نماید.
 

 

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر سردرود و روش تحقیق تحلیلی – تطبیقی است که داده‌ها و اطلاعات موردنیاز به‌صورت اسنادی و میدانی تهیه گردیده است. در روش تحلیل داده ها از مدل های کمی آنتروپی نسبی، ضریب گری، موران وضریب جینی استفاده شده نتایج به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری مدل‌های فضایی – کالبدی نشان‌دهنده این است که فرم شهر الگوی تجمع تصادفی تک‌قطبی بوده که به سمت پراکنش شهری پیش رفته و می‌رود و مقادیر شاخص‌ها در سال 1378 و 1390 به ترتیب بدین‌صورت است: (آنتروپی نسبی =85/0، جینی= 35/0، موران =03/0، گری =05/0) و (آنتروپی نسبی= 91/0، جینی= 36/0، موران =01/0، گری =99/1). در کل، این مقادیر نشان می‌دهد که شهر به سمت الگوی پراکندگی پیش رفته است و موجب از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و باغات شده است، به‌طوری‌که در شهر سردرود در سال 1378 سهم باغات و اراضی کشاورزی 2/65 درصد از کاربری‌ها بوده درحالی‌که در سال 1390 به 35/26 درصد رسیده است و به‌تبع آن ساختار فضایی و کالبدی شهر در طول زمان تغییریافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of spatial forms - physical city using quantitative models case study : sardroud city

نویسندگان [English]

  • rasol gorbani 1
  • mahdieh tahooni 2

2 -

چکیده [English]

Urban growth in itself is a rogue character. We need to harness and guide urban development policy is a great responsibility, because on the one hand and, on the other hand led to eliminate troubles and the emergence of rational longevity of buildings of particular abnormalities that prevent physical dimensions .
The study area in the city Sardroud research and analytical research method - comparative data and information needed in the form of documentary and field has been prepared. The analysis of the quantitative data relative entropy, Gary coefficient, the Gini coefficient Moran used to measure the results of spatial models - physical indicators of the form in which the unipolar model of random accumulation of urban distribution and is gone and values in 1378 and 1390 contracts respectively: (a relative entropy = 0.85, Ginny = 0.35, Moran = 0.03, Gray = 0.05) and (relative entropy = 0.91, Ginny = 0.36, Moran = 0.01, Gray = 1.99). In total, these values show that the city has gone to the dispersion pattern and causes the loss of farmland and gardens in the city so that the Sardroud in 1378, while the share of orchards and agricultural land was 65.2percent of the land in 1390 to 26.35percent and consequently the spatial and physical structure of the city has changed over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survey
  • physical- spatial form
  • quantitative models
  • Sardroud
- اطهاری، کمال (1379) به‌سوی کارآمدی دخالت دولت در بازار زمین شهری،فصلنامهاقتصادمسکن، شماره 18، سازمان ملی زمین و مسکن
- پاکزاد، جهانشاه (1385) مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
- حبیبی، سید محسن (1375) از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
- حسینیون، سولماز (1385) شهر فشرده: شهر فردا، مجله شهرداری‌ها، ماهنامه پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، سال هشتم، شماره 73
- زنگنه شهرکی، سعید (1386) بررسی پدیده پراکنش افقی شهر تهران و تأثیر زمین‌های کشاورزی پیرامون، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
- رهنما، محمدرحیم؛ غلامرضا عباس زاده (1387) اصول، مبانی و مدل‌های سنجش فرم کالبدی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
- کاتی، ویلیامز، برتون، الیزابت و جنکر، مایک (1383) دستیابی به شکل پایدار شهری، ترجمه واراز مرادی مسیحی، شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری
- شکویی، حسین (1384) دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، تهران.
شیخ زین‌الدین، حسین (1378) فرم در معماری، فصلنامه معماری و فرهنگ، سال چهارم، شماره 1
- مهندسان مشاور روژان آب زاگرس (1390) مطالعات طرح جامع تفضیلی شهر سردرود، تبریز
مرکز آمار ایران (1386) نتایج سرشماری عمومی و نفوس و مسکن 1385، انتشارات مرکز آمار، تهران
- مثنوی محمدرضا (1381) توسعه پایدار و پارادایم‌های جدید توسعه شهری: شهر فشرده و شهر گسترده، مجله محیط‌شناسی، شماره 31، صفحات 104-89
- ویلیام، جورج (1375) شهرسازی در عقب‌ماندگی، ترجمه مهدی کاظمی بید هندی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران
 
- Anderson, W.P; Kanaroglou, P.S and Miller, E.J. (1996),
"Urban form, Energy and the Renvironment: A Review Evidence and Policy”, Urban Studies, 33(1)
- Burton, E (2000) The Compact city: Just orjust Compact? A Preliminary analysis, Urban studies, University of Glasgow 37(11).
- Ewing, R. (1997), "Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable?" JAm Planning Associat 63(1)
- Ewing R, Pendall R, Chen D (2002), "Measuring Sprawl andits Impact", Vol 1 (Technical Report), Smart Growth America, Washington DC.
- Devas, N. and Rekodi, C )1993( Managing Fast Geowing Cities: New Approach to Urban Planning and Management in the Development World, New York, Wiley
- Jhonson, Miller, Lester A. Hoel (2002) Thesmart growth debate best practice for urbantransportation planning, soci- economicplanning science 36
- Gordon, P., Richardson, H.W. (1997), "Are Compact Cities aDesirable Planning Goal?" J Am Plann Assoc 63(1):95-106.
- Hadly, C. C(2000) Urban sprawl Indicators,Causes and solution”, WWW. CITY. BLOMINGTON
- Rogers Lord (1999) Urban task force, Toward an urban Renaissance.
Tsai, Yu-Hsin (2005) Quantifying urban form: Compactness versus Sprawl”, Urban Studies
- Williams, K., Burton, E., and Jenks, M (1996) Achieving the Compact City through Intensification : an acceptable option? in Jenks, M.,Burton, E. and Williams, K. (eds.) The Compact City: a sustainable urbanform? E & FN Spoon, London