بررسی تغییرات شاخص های دینامیکی همزمان با توفان های حوضه آبریز کارون

مهری اکبری؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، ، صفحه 17-36

چکیده
  این پژوهش به بررسی نا­هنجاری­های دینامیکی و ترمودینامیکی بزرگ مقیاس بارش­های سیل­آسا ناشی از فرآیندهای چرخندزایی در دریای مدیترانه، و استقرار کم­فشار حرارتی سودانی پرداخته است. پنج نمونه از بارش­های سیلابی در فاصله زمانی 2008-1998 در حوضه آبریز کارون بزرگ، انتخاب و با استفاده از داده­های جوی دوباره پردازش شده 25 ساله ژاپن ...  بیشتر