برنامه ریزی شهری
بررسی رشد فرم فضایی – کالبدی شهر با استفاده از مدل‌های کمی مطالعه موردی: شهر سردرود

رسول قربانی؛ مهدیه طاهونی

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 243-262

چکیده
  رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد. لذا نیازمند مهار و هدایت است سیاست‌گذاری رشد شهری مسئولیتی خطیر است؛ زیرا ازیک‌ طرف باید به زدودن نابسامانی‌های بپردازد و از طرف دیگر با هدایت عقلایی ساخت‌وسازها از بروز و پیدایش ناهنجاری‌ها به‌ویژه از ابعاد کالبدی آن جلوگیری نماید.     محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر سردرود ...  بیشتر