برنامه ریزی شهری
مدل ساختار رفتارهای محیط زیستی بر اساس اخلاق حرفه ای در ورزشکاران

مهتا اسکندرنژاد؛ فرشته گل زاده؛ بهزاد بهزادنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/gp.2024.60151.3227

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف رابطه بین رفتارهای حفاظت از محیط زیست با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در ورزشکاران تدوین گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامحدود و بر اساس جدول مورگان تعداد 364 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای ...  بیشتر

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
تحلیلی بر وضعیت گردشگری ورزشی و عوامل موثر بر توسعه آن با تاکید بر بازی های بومی و محلی (نمونه موردی: شهرستان تبریز)

ملیحه گل زاده؛ مصطفی میرآبادی

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 287-307

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و تبیین وضعیت و سطح توسعه و ترویج گردشگری بازی‌های بومی و محلی در شهرستان تبریز و همچنین سنجش مهم‌ترین عوامل اثرگذار در این زمینه می‌باشد. این تحقیق در سال 1395 انجام گرفته و روش آن توصیفی و تحلیلی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز جهت تجزیه‌وتحلیل‌های مدنظر تحقیق، از روش میدانی و توزیع پرسشنامه بین ...  بیشتر

بررسی نقش زیرساختهای منطقه ارسباران در توسعه گردشگری ورزشی

ملیحه گل زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ حسین محمدیان؛ صمد مدادی هریس

دوره 22، شماره 63 ، خرداد 1397، ، صفحه 241-263

https://doi.org/4-12

چکیده
  همزمان با افزایش اهمیت توسعه بخش گردشگری در تسهیل دستیابی به توسعه اقتصادی، توجه به جاذبه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری ورزشی نیز در طی دهه‌های اخیر افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش زیرساخت‌های منطقه ارسباران در استان آذربایجان­شرقی در توسعه گردشگری ورزشی این ناحیه و تدوین راهبردهای مناسب برای بهبود و استفاده ...  بیشتر