برنامه ریزی شهری
بررسی تاثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کلا‌نشهر تبریز

سیده پرستو باهرنیا؛ حسین نظم فر؛ بلال محسن زاده

دوره 24، شماره 71 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10529

چکیده
  قاله حاضر با هدف بررسی تاثیر معیارهای کاربری مسکونی در کاهش جرم خیزی در کلانشهر تبریز انجام شد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل کارشناسان در حوزه الگوهای مسکن در کاهش جرم خیزی در سال 1396 بود که با استناد از دادگستری تبریز60 نفر بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. چارچوب نظری تحقیق نظریه انجمن بین‌المللی ...  بیشتر