کلیدواژه‌ها = رشد پراکنده
تحلیلی بر توزیع فضایی میزان برخورداری مناطق شهر تبریز از شاخص‌های رشد هوشمند شهری

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 157-180

10.22034/gp.2020.10860

محمد حسین خدابخش؛ پرویز نوروزی ثانی؛ کریم حسین زاده دلیر


بررسی توسعه فیزیکی – کالبدی شهر فنوج بر اساس راهبرد رشد هوشمند

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 263-280

18

اکبر کیانی؛ احمد رئیسی


تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین شهری با استفاده از مدل تحول زمین، نمونه موردی شهر تبریز

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 189-209

میرستار صدرموسوی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر رحیمی