برنامه ریزی شهری
تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

حسن اسماعیل زاده

دوره 23، شماره 68 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-21

چکیده
      با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در اثر رشد جمعیت و شهرنشینی، با چالش­های         گسترده­ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت­های پاسخگو مواجه شده اند که نمود عینی آن را در مسائلی چون فقر شهری، کمبود زیرساخت­ها، اسکان غیررسمی، رشد آلودگی­ها، کاهش کیفیت زندگی و در مجموع، رشد ناپایداری­ها می­توان ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیل و مدل‌سازی شاخص‌های کارآمدی بازار زمین در پایداری شهری مورد شناسی: منطقه 12 شهرداری تهران

سعید امانپور؛ ناهید سجادیان؛ مسعود مدانلوجویباری

دوره 21، شماره 62 ، اسفند 1396، ، صفحه 21-40

https://doi.org/3-1

چکیده
    در سطح یک شهر قیمت زمین از یک منطقه به منطقه دیگر، بر مبنای ویژگی کالبدی و اجتماعی -اقتصادی متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین و شاخص­های کارآمدی بازار زمین بر پایداری شهری می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می­باشد. جامعه آماری ساکنان محلات منطقه 12 شهر تهران می­باشد که حجم نمونه با ...  بیشتر