برنامه ریزی روستایی
ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح‌های نوسازی و بهسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (منطقه مورد مطالعه: دهستان حومه شهرستان شیروان)

طاهره صادقلو؛ ثریا عزیزی

دوره 21، شماره 61 ، آذر 1396، ، صفحه 223-240

https://doi.org/2-14

چکیده
  اﻣﺮوزه آﮔﺎﻫﻲ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن­ها در ﻓﺮاﻳﻨﺪ برنامه­ریزی توسعه­ روﺳﺘﺎﻳـﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و ﻧﻮﻋﻲ ﺿﺮورت ﺟﻬﺖ ارائه ﻃﺮح­ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب می­شود. در این راستا طرح­های متنوعی در قالب برنامه­های توسعه روستایی به اجراء گذاشته شده است که طرح­های ...  بیشتر

تحلیلی بر اسکان غیررسمی و تعیین ضریب تأثیر عامل¬ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر؛ مورد شناسی: شاطرآباد کرمانشاه

عیسی ابراهیم زاده؛ مصطفی صیدی

دوره 16، شماره 41 ، آبان 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
  یکی از مسایل مبتلا به شهرهای بزرگ، اسکان غیررسمی است. کمبود زمین مناسب و ساخت و ساز با قیمت زیاد در کنار رشد سریع جمعیت و در نتیجه روند فزاینده تقاضا برای مسکن شهری موجب گردیده تا عملاً دسترسی اقشار کم درآمد و حتی متوسط، به بازار زمین و مسکن کاهش یافته و زمینه ساخت و سازهای نامناسب را در بخش غیررسمی شهری گسترش بخشد. محله شاطرآباد از جمله ...  بیشتر