کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی وضعیت اماکن و کاربری های ورزشی (مطالعه موردی: شهرایذه)

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 233-247

10.22034/gp.2021.38084.2551

عباس معروف نژاد؛ ابراهیم امیری؛ ولی کاووسی قافی


ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر کازرون با استفاده از GIS

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 207-234

اصغر ضرابی؛ میثم رضائی؛ بهنام نادری؛ بهروز کریمی