نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

10.22034/gp.2021.44892.2801

چکیده

بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادیِ روستاهای مقصدِ گردشگری مربوط به گردشگری و کارآفرینی در این عرصه میباشد. کارآفرینی درحوزه گردشگری و استفاده از ظرفیتهای طبیعی و انسان ساخت در گرو فراهمی پیشرانهاست. پژوهش حاضربه منظورِ مطالعه پیشرانهای انسانی کارآفرینی ِگردشگری و تاثیر آن بر توسعه پایدار در روستاهای دهستان فیلستان انجام پذیرفته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روشهای اسنادی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 170 نفر از گردشگران غیر بومی میباشدکه پرسشنامه به‌‌عنوان ابزار پژوهش، به‌‌صورت نمونه گیری دردسترس در اختیار گردشگران قرارداده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک های ARAS, WASPAS و CODAS انجام شده است. نتیجه تکنیکهای WASPAS و ARAS نشان داد که روستای گلزار هم از نظرِ ابعاد مختلف پیشرانهای انسانی و هم از جهتِ پایداریِ توسعه درابعادِ محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی رتبه اول را در بین روستاهای دهستان فیلستان دارا میباشد. با کمک تکنیک CODAS تاثیرات کارآفرینی بر توسعه گردشگری روستایی پایدار مورد بررسی وسنجش قرار گرفت. نتیجه این تکنیک نشان داد که روستاهای گلزار و فیلستان بیش ازسایر روستاهای دهستان از کارآفرینی متاثر شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دادکه در جامعه مورد مطالعه به منظورِ تقویت کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی پایدار، متغیرهایِ منابع انسانی و جامعه شناختی به ویژه فاکتورهای انگیزشی نقش کلیدی ایفا میکنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of human driving forces of tourism entrepreneurship in sustainable rural development (Case study: villages of Filestan rural district)

نویسنده [English]

  • masoumeh pazoki

Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

An important part of the economic activities of tourism destination villages is related to tourism and entrepreneurship in this field. Entrepreneurship in the field of tourism and the use of natural and man-made capacities depend on the availability of human drivers. The present study was conducted to study the status of human Driving Forces of sustainable rural tourism entrepreneurship development in the villages of Filestan rural district. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The data collection method is based on documentary-survey methods. The statistical population of this study is 170 non-native tourists that the questionnaire was provided to tourists as a research tool by available sampling. Data analysis was performed using SPSS software and ARAS, WASPAS and CODAS techniques. The result of WASPAS and ARAS techniques showed that Golzar village has the first rank among the villages of Filestan rural district both in terms of different dimensions of human driving forces and in terms of sustainable development in environmental, physical, economic, social and institutional dimensions. Using CODAS technique, the effects of entrepreneurship on the development of sustainable rural tourism were studied and evaluated. The results of this technique showed that Golzar and Filestan villages are more affected by entrepreneurship than other rural villages. The results of this study showed that Human resource and sociological variables, especially motivational factors, play a key role in strengthening entrepreneurship in the field of sustainable rural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial human drivers
  • ARAS technique
  • WASPAS technique
  • CODAS technique.rural tourism