نویسنده = هادی حکیمی
راهبردهای باززنده سازی میدان های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب آباد تبریز)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 65-83

هادی حکیمی؛ سلدا نظری؛ نیلوفر نظری


نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 25-45

هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری