کلیدواژه‌ها = یخبندان
مدلسازی توپو-اقلیم شناسی و پهنه بندی شاخص های آماری یخبندان های استان کردستان

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 357-383

10.22034/gp.2020.10855

ابراهیم مسگری؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی


تحلیل آماری سینوپتیکی امواج سرمایی خسارت بار شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 182-202

2-12

یعقوب رضازاده؛ بهلول علیجانی


تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 83-100

2

سعید جهانبخش اصل؛ شهناز راشدی؛ مهدی اصلاحی


تحلیل همدیدی یخبندان های زمستانه منطقه سیستان (مورد یخبندان ژانویه سال 2008)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 113-140

محمود خسروی؛ نعمت الله صفرزائی؛ محسن آرمش