کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی شهری
یکپارچه سازی مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی شهری: طبقه بندی و تحلیل چالش ها و موانع آن با استفاده از روش فرامطالعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22034/gp.2023.54909.3085

نجمه سادات مصطفوی؛ پروین پرتوی؛ زهرا اسدالهی


CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 167-201

کرامت الله زیاری؛ سعید قاسمی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی