کلیدواژه‌ها = مدل AHP
تحلیلی بر مکانیابی مسکن مهر شهر تبریز

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 229-254

2

ابوالفضل قنبری


پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 149-169

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی زلفی


مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 119-138

محمدحسین رامشت؛ رامین حاتمی¬فرد؛ سیدحجت موسوی