برنامه ریزی شهری
تحلیل تاثیر عوامل کالبدی-فضایی بر میزان پیاده‌روی شهروندان ، مورد مطالعه: محلات شهر قائن

سعید حسین آبادی

دوره 25، شماره 76 ، تیر 1400، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22034/gp.2020.40195.2626

چکیده
  امروزه به‌سرعت بر میزان خودروها و اتکای انسان به این وسیله نقلیه افزوده می‌شود و به‌تبع آن محیط‌های شهری و حمل‌ونقل از انسان‌محوری به‌سوی محوریت خودرو سوق می‌یابد. وابستگی به ماشین، تهدیدی برای پایداری شهرهاست. ازاین‌رو در چهار دهه اخیر توجه خاصی به تغییر نوع حمل و نقل و نیز طراحی و برنامه‌ریزی شهرها صورت گرفته است. به‌طوری‌که ...  بیشتر