کلیدواژه‌ها = ANP
مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 25-44

توحید احمدی؛ زهره فنی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا