تحلیلی از مخاطره اقلیمی امواج ابر گرم سال 1389 استان خوزستان

یوسف قویدل رحیمی

دوره 19، شماره 51 ، فروردین 1394، ، صفحه 289-309

چکیده
  در این پژوهش با بررسی و تحلیل داده­های دمای بیشینه روزانه 13 ایستگاه استان خوزستان از روز اول خرداد تا 31 شهریور 1389 با استفاده از روش خوشه­بندی وارد ایستگاه­ها به چهار خوشه طبقه­بندی گردید. نتایج خوشه­بندی نشان داد که ایستگاه­های آبادان و بستان گرم­ترین ایستگاه­های خوزستان هستند و ایذه به نسبت دیگر ایستگاه­ها گرماهای ...  بیشتر

بررسی اثر الگوی پیوند از دور دریای شمال - خزر بر نوسانات بارش های پاییزی مناطق غرب و شمال غرب ایران

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده؛ سعید کاکاپور

دوره 18، شماره 49 ، مهر 1393، ، صفحه 217-230

چکیده
  در این پژوهش رابطه بین بارش­های پاییزی ایستگاه­های منطقه غرب و شمال­غرب کشور با الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در یک دوره آماری 29 ساله (2005-1977) مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین شاخص الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر و بارش­های پاییزی ایستگاه­های منطقه غرب و شمال­غرب کشور نشان داد که فاز ...  بیشتر

تحلیل سینوپتیک بارش¬های رعد و برقی 4 و 5 اردیبهشت 1389 تبریز

یوسف قویدل رحیمی

دوره 16، شماره 42 ، اسفند 1391، ، صفحه 223-238

چکیده
  آمار هواشناسی نشان می­دهد که به هنگام وقوع بارش­های تندری پدیده­های اقلیمی فرعی خطرناکی مثل تگرگ، رگبارهای سنگین و سیل­آسا، بادهای شدید و صاعقه پدیدة غالب اقلیمی تبریز هستند. مخاطرات اقلیمی یاد شده به عنوان بخشی از ماهیّت اقلیم تبریز و کل منطقه شمال غرب ایران هر ساله خسارات فراوان اقتصادی-اجتماعی و زیست­محیطی را متوجه مردم ...  بیشتر

پژوهشی آماری پیرامون تحلیل نوسانات و پیش¬بینی سری زمانی دماهای فرین بالای تهران

یوسف قویدل رحیمی

دوره 16، شماره 39 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 109-127

چکیده
  در این پژوهش داده­های بیشینه سالانه دماهای روزانه ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی بازه آماری 1951 تا 2010 میلادی به مدت 60 سال مورد تحلیل قرار داده شده است. از روش تحلیل رگرسیون و آماره من- کندال برای آزمون معناداری روندهای تغییرات سری­های دمایی استفاده شده است. با توجه به متوسط دماهای فرین بیشینه بلندمدت و مقایسه آن با متوسط 6 دهه ...  بیشتر