نویسنده = کریم حسین زاده دلیر
تبیین الگوهای شکل گیری شهر خلاق با تاکید بر نقش فضاهای عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمدرضا قربانیان تبریزی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


تحلیلی بر توزیع فضایی میزان برخورداری مناطق شهر تبریز از شاخص‌های رشد هوشمند شهری

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 157-180

10.22034/gp.2020.10860

محمد حسین خدابخش؛ پرویز نوروزی ثانی؛ کریم حسین زاده دلیر


بررسی وضعیت کلانشهر تبریز در مسیر جهانی شدن با تاکید بر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 59-77

کریم حسین زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی؛ یحیی کریم پور