کلیدواژه‌ها = سیلاب
ارزیابی مخاطرات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز زنوزچای

دوره 25، شماره 77، آبان 1400، صفحه 131-148

10.22034/gp.2020.41646.2698

موسی عابدینی؛ بیوک فتحعلی زاده؛ معصومه رجبی


آشکارسازی همدید و هیدرومتئورولوژیک ریشه‌های جوی سیلاب هروچای

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 203-221

2-13

بتول زینالی؛ مهدی عالی جهان؛ فاطمه دشتبانی؛ رحیم فاضلی


تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

دوره 16، شماره 37، آبان 1390، صفحه 133-149

مسعود گودرزی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه