نویسنده = اکبر رحیمی
ارزیابی ترجیحات در منظر ورودیهای شهر سقز

دوره 25، شماره 77، آبان 1400، صفحه 95-112

10.22034/gp.2021.42366.2723

اکبر رحیمی؛ رامین نقشبندی


تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین شهری با استفاده از مدل تحول زمین، نمونه موردی شهر تبریز

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 189-209

میرستار صدرموسوی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر رحیمی