نویسنده = فاطمه جعفری شندی
تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 107-126

66

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی


تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 117-135

مجید رضایی بنفشه؛ فرشته حسین‌علی‌پور گزی؛ فاطمه جعفری شندی؛ مجید علی محمدی


بررسی رابطه سامانه های همدید مؤثر در بارش های سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 305-331

سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی


بررسی رابطه الگوهای گردشی جو بالا با بارش¬های ابر سنگین (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 113-138

سعید جهانبخش؛ فاطمه جعفری¬شندی؛ فرشته حسین¬علی پورگزی