نویسنده = محمد حسن یزدانی
ارز‌ش‌گذاری و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برج‌های مسکونی به عنوان خانه از دیدگاه ساکنان در منطقه2شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22034/gp.2022.49099.2931

محمد حسن یزدانی؛ سمیرا سعیدی زارنجی؛ هادی اسکندری عین الدین


بررسی و تحلیل هسته های عملکردی و تأثیر آن بر تعادل ساختار فضایی شهر(مورد: کلانشهر تبریز)

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 207-266

زهرا عبدالهی ترکمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ ابوالفضل قنبری


بررسی میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر (نمونه موردی: مسکن مهر شام اسبی اردبیل)

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 327-349

محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ سمیرا سعیدی


بررسی توزیع فضایی کاربری‌های عمومی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی؛ شهر اردبیل

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 263-283

2-21

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده