کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 167-201

کرامت الله زیاری؛ سعید قاسمی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی


اولویت‌بندی فضایی سیستم مدیریت یکپارچه مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 22‌گانه شهر تهران)

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 247-266

سیدعلی علوی؛ محمد مولانی قلیچی؛ هادی جوادزاد اقدم؛ بهمن نجف پور


بررسی نقش و جایگاه ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 18، شماره 48، تیر 1393، صفحه 149-176

رسول ربانی خوراسگانی؛ حمیدرضا وارثی؛ محسن اخوان مهدوی