کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود

دوره 26، شماره 80، مرداد 1401، صفحه 155-133

10.22034/gp.2021.45274.2814

لیلا دهقانی فیروز آباد؛ علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان


تحلیل ساختار ژئومورفولوژی در مکان یابی و توسعه نقاط شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 221-243

10.22034/gp.2020.10538

نگین عالی؛ معصومه رجبی؛ میر اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی


مدل‌سازی توسعه شهری با تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و سیستم‌های فازی

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 159-179

2

محمد طالعی؛ میثم اقامحمدی؛ محمد کریمی؛ قاسم جوادی